Miljølovgivning

Europa-Kommissionen ønsker at stille undervisningsmateriale til rådighed, som er nyttigt både for retsvæsenets aktører til eget brug og for undervisere af retsvæsenets aktører som et redskab til deres arbejde med EU-miljøret.

Uddannelsesmoduler om EU's miljølovgivning (Europa-Kommissionen)

Adgang til klage og domstolsprøvelse i miljøspørgsmål og gennemførelse af miljørelateret lovgivning er områder, hvor der er et særdeles ringe kendskab til bestemmelserne, men de findes dog, og de er ofte meget specifikke. I EU retsforfølger man der i øjeblikket en lang række sager om lovovertrædelser i forbindelse med miljøet. Generaldirektoratet for Miljø er opmærksom på behovet for at forbedre samarbejdet mellem EU og de nationale domstole og har derfor iværksat et særligt program i 2008 med det formål at udvikle uddannelsesmoduler vedrørende forskellige aspekter af EU's miljølovgivning og afholde workshops og seminarer for dommere om gennemførelsen af lovgivningen. Uddannelsesmodulerne blev også afprøvet på disse workshops og forbedret på grundlag af feedback fra deltagerne.

Hovedformålet med workshopperne er at øge kendskabet til EU's miljølovgivning og -politik og skabe et forum for udveksling af viden og erfaring. Hensigten er også at inddrage undervisere og uddannelsesudbydere. Med det formål udvikles der materiale på en sådan måde, at det kan opdateres og tilpasses målgruppens behov på lokalt, nationalt eller EU-plan.

Uddannelsespakken om EU's miljølovgivning består af moduler om bestemte emner. Hvert modul er opdelt i sessioner, som hver især har form af en bestemt øvelse, f.eks. casestudier eller præsentation af direktiver.

Modulerne er en blanding af præsentationer, der fremlægges af underviseren, og interaktivt arbejde om casestudier (fire i løbet af 2,5 dages seminar). Underviserne kan dog frit vælge materialer og kan f.eks. udforme deres egne seminarer ved kun at vælge en begrænset del af de tilgængelige sessioner.

De tilgængelige moduler ligger her på engelsk. De er gratis og dækker følgende emner:

  • EU-lovgivning om vurdering af virkninger på miljøet (VVM)
  • EU-lovgivning om miljøbeskyttelse
  • EU-lovgivning om affald
  • EU-lovgivning om spildevand
  • Principper for EU's miljølovgivning
  • Strafferetlig miljøbeskyttelse.

Der er også adgang til undervisningsmateriale om følgende generelle emner:

  • adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet
  • nationale domstoles og Europa-Kommissionens rolle i gennemførelsen af EU's miljølovgivning.

En manual for uddannelse af undervisere, Training the Trainers, giver forklaringer på, hvordan disse uddannelsespakker kan anvendes i praksis.

Uddannelsesseminar om adgang til domstolsprøvelse i miljøretlige spørgsmål (Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere – EJTN)

Interesserede retlige aktører og undervisere kan få adgang til videopodcasts af et uddannelsesseminar, der blev afholdt på engelsk af Centro de Estudos Judiciários som led i EJTN's aktiviteter, her.

Relevante links

Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere (EJTN)

Sidste opdatering: 19/02/2019

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.