Περιβαλλοντικό δίκαιο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να καταστήσει διαθέσιμο υλικό κατάρτισης που θα είναι χρήσιμο τόσο για τους επαγγελματίες του νομικού κλάδου, για δική τους χρήση, όσο και για τους εκπαιδευτές επαγγελματιών του νομικού κλάδου, ως πόρος για την εργασία τους στο πεδίο του ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού δικαίου.

Ενότητες κατάρτισης στον τομέα του ευρωπαϊκού δικαίου του περιβάλλοντος (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)

Παρά την ύπαρξη κανονισμών, οι οποίοι συχνά είναι πολύ συγκεκριμένοι, η πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε περιβαλλοντικές υποθέσεις και η εφαρμογή της σχετικής με το περιβάλλον νομοθεσίας είναι τομείς στους οποίους η ενημέρωση για τους κανονισμούς είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Επί του παρόντος, στην Ευρώπη παρατηρείται μεγάλος αριθμός υποθέσεων στο πλαίσιο των οποίων διώκονται αδικήματα εις βάρος του περιβάλλοντος. Η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των εθνικών δικαστών, δρομολόγησε ειδικό πρόγραμμα το 2008 για την ανάπτυξη ενοτήτων κατάρτισης σχετικά με διάφορες πτυχές του δικαίου της ΕΕ για το περιβάλλον και για τη διοργάνωση σεμιναρίων για δικαστές σχετικά με την εφαρμογή του δικαίου αυτού. Επίσης, οι ενότητες κατάρτισης δοκιμάστηκαν σε αυτά τα εργαστήρια και βελτιώθηκαν με βάση τη ληφθείσα ανατροφοδότηση.

Ο κύριος σκοπός των εργαστηρίων είναι η βελτίωση της ενημέρωσης σχετικά με το δίκαιο και την πολιτική της ΕΕ για το περιβάλλον, καθώς και η παροχή πλαισίου για την ανταλλαγή γνώσεων και πείρας. Επίσης, πρόθεσή τους είναι η συμμετοχή των εκπαιδευτών και των φορέων κατάρτισης. Για τον σκοπό αυτό, το υλικό κατάρτισης αναπτύχθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να επικαιροποιείται και να προσαρμόζεται στις ανάγκες του κοινού-στόχου σε τοπικό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το «πακέτο κατάρτισης» όσον αφορά το δίκαιο της ΕΕ για το περιβάλλον αποτελείται από ενότητες για συγκεκριμένα θέματα. Κάθε ενότητα διαιρείται σε συνεδρίες, καθεμία από τις οποίες λαμβάνει τη μορφή συγκεκριμένης άσκησης κατάρτισης, π.χ. μελέτες περιπτώσεων ή παρουσίαση οδηγιών.

Οι ενότητες αποτελούν συνδυασμό παρουσιάσεων από τον εκπαιδευτή και διαδραστικής εργασίας σε μελέτες περιπτώσεων (εξετάζονται τέσσερες περιπτώσεις σε 2,5 ημέρες σεμιναρίου). Ωστόσο, οι εκπαιδευτές χρησιμοποιούν ελεύθερα το υλικό όπως επιθυμούν, και μπορούν, για παράδειγμα, να σχεδιάσουν τα δικά τους σεμινάρια, επιλέγοντας μόνο ένα περιορισμένο μέρος των διαθέσιμων συνεδριών.

Οι διαθέσιμες ενότητες παρέχονται δωρεάν εδώ στην αγγλική γλώσσα, και καλύπτουν τα ακόλουθα θέματα:

  • Δίκαιο της ΕΕ για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ)
  • Δίκαιο της ΕΕ για την προστασία της φύσης
  • Νομοθεσία της ΕΕ για τα απόβλητα
  • Νομοθεσία της ΕΕ για τα ύδατα
  • Αρχές του δικαίου της ΕΕ για το περιβάλλον
  • Προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου.

Διατίθεται επίσης υλικό κατάρτισης για τα ακόλουθα γενικά θέματα:

  • Πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε περιβαλλοντικές υποθέσεις
  • Ο ρόλος των εθνικών δικαστηρίων και της Επιτροπής στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Ένα εγχειρίδιο για την κατάρτιση των εκπαιδευτών επεξηγεί τον τρόπο χρήσης αυτών των «πακέτων κατάρτισης» στην πράξη.

Σεμινάρια κατάρτισης για την πρόσβαση στα δικαστήρια σε υποθέσεις που αφορούν το δίκαιο του περιβάλλοντος (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστικών – ΕΔΚΤ)

Οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες του νομικού κλάδου και οι εκπαιδευτές μπορούν να έχουν πρόσβαση στα βιντεομηνύματα του σεμιναρίου κατάρτισης που οργανώθηκε στην αγγλική γλώσσα από το Centro de Estudos Judiciários ως τμήμα των δραστηριοτήτων του ΕΔΚΔ εδώ.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστικών (ΕΔΚΔ)

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/02/2019

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.