Keskkonnaõigus

Euroopa Komisjon soovib teha kättesaadavaks koolitusmaterjalid, millest on abi nii õigusala töötajatel kui ka õigusala töötajate koolitajatel, kes saavad neid materjale kasutada oma töös Euroopa keskkonnaõiguse valdkonnas.

Koolitusmoodulid Euroopa keskkonnaõiguse valdkonnas (Euroopa Komisjon)

Õiguskaitse kättesaadavus keskkonnaküsimustes ja keskkonnaalaste õigusaktide rakendamine on valdkonnad, kus eeskirju tuntakse eriti halvasti. Eeskirjad on aga olemas ja need on sageli väga spetsiifilised. Euroopas on praegu menetlemisel suur hulk kohtuasju, mis käsitlevad keskkonda kahjustavaid süütegusid. Olles teadlik vajadusest parandada koostööd ELi ja riikide kohtunike vahel, algatas keskkonna peadirektoraat 2008. aastal spetsiaalse programmi ELi keskkonnaõiguse eri tahke käsitlevate koolitusmoodulite väljatöötamiseks ning õiguse rakendamise alaste õpikodade ja koolituste korraldamiseks kohtunikele. Koolitusmooduleid testiti õpikodades ja neid parendati saadud tagasiside põhjal.

Õpikodade peamine eesmärk on suurendada teadlikkust ELi keskkonnaõigusest ja keskkonnapoliitikast ning luua foorum teadmiste ja kogemuste vahetamiseks. Kavas on kaasata ka koolitajaid ja koolituste korraldajaid. Seetõttu on koolitusmaterjalid välja töötatud viisi, mis võimaldab neid ajakohastada ja kohandada sihtrühma vajadustega nii kohalikul, riiklikul kui ka Euroopa tasandil.

ELi keskkonnaõiguse koolituspakett koosneb spetsiifilistele teemadele pühendatud moodulitest. Iga moodul on jagatud sessioonideks, mis on üles ehitatud konkreetse koolitusülesande vormis, näiteks juhtumiuuring või direktiivide tutvustamine.

Moodulid koosnevad koolitaja esitlustest ja interaktiivsest tööst juhtumiuuringutega (neid on 2,5 koolituspäeva jooksul neli). Koolitajatel on siiski vabad käed kasutada materjale nii, nagu nad soovivad. Näiteks võivad nad oma koolitused ise välja töötada ja kasutada vaid kättesaadavate sessioonide osi.

Olemasolevad ingliskeelsed moodulid on tasuta kättesaadavad siin ja need hõlmavad järgmisi teemasid:

  • Keskkonnamõju hindamist (EIA) käsitlev ELi õigus
  • Looduskaitset käsitlev ELi õigus
  • Jäätmeid käsitlevad ELi õigusaktid
  • Vett käsitlevad ELi õigusaktid
  • ELi keskkonnaõiguse põhimõtted
  • Keskkonna kaitsmine kriminaalõiguse vahenditega.

Kättesaadavad on ka järgmisi üldisi küsimusi käsitlevad koolitusmaterjalid:

  • Õiguskaitse kättesaadavus keskkonnaküsimustes
  • Riiklike kohtute ja Euroopa Komisjoni osatähtsus Euroopa keskkonnaalaste õigusaktide rakendamisel

Koolitajate koolitamise käsiraamat selgitab, kuidas neid koolituspakette praktikas kasutada.

Koolituskursus õiguskaitse kättesaadavusest keskkonnaõiguse küsimustes (Euroopa õigusalase koolituse võrgustik – EJTN)

Huvitatud õigusala töötajad ja koolitajad võivad selle lingi kaudu vaadata netisaate kujul videosalvestist Centro de Estudos Judiciários korraldatud ingliskeelsest koolituskursusest, mis on osa EJTNi tegevusest.

Seonduvad lingid

Euroopa õigusalase koolituse võrgustik (EJTN)

Viimati uuendatud: 19/02/2019

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.