Zakonodavstvo o zaštiti okoliša

Europska komisija želi staviti na raspolaganje materijale koji će poslužiti pravosudnim djelatnicima za osobne potrebe, ali i njihovim predavačima kao materijal za rad u području europskog prava o zaštiti okoliša.

Programi izobrazbe u području europskog zakonodavstva o zaštiti okoliša (Europska komisija)

Poznavanje zakonodavstva o pristupu pravosuđu u pitanjima zaštite okoliša i provedba zakonodavstva iz područja zaštite okoliša vrlo je slabo. Zakonodavstvo postoji i često je vrlo specifično. U Europi je trenutačno pokrenut velik broj postupaka zbog kaznenih djela u području zaštite okoliša. Glavna uprava za okoliš svjesna je potrebe za poboljšanjem suradnje između EU-a i nacionalnih sudaca te je pokrenula posebanprogram u 2008. za razvoj modula izobrazbe o različitim vidovima zakonodavstva o zaštiti okoliša u EU-u i za organizaciju radionica i seminara za suce o provedbi prava EU-a. Na tim su radionicama također ispitivani moduli izobrazbe i potom unaprijeđeni na temelju primljenih povratnih informacija.

Glavna je svrha radionice jačanje svijesti o zakonodavstvu EU-a o zaštiti okoliša i politikama EU-a u tom području te osiguranje foruma za razmjenu znanja i iskustva. Namjera je uključiti i predavače i pružatelje izobrazbe. U tu svrhu izrađeni su materijali za izobrazbu koji će se moći ažurirati i prilagoditi potrebama ciljne publike na lokalnoj, nacionalnoj ili europskoj razini.

Paket za izobrazbu o zakonodavstvu EU-a o zaštiti okoliša sastoji se od modula o različitim temama. Svaki je modul podijeljen na jedinice od kojih svaka ima oblik posebne nastavne metode, odnosno, studije slučaja ili prikaza direktiva.

Moduli su mješavina prezentacija predavača i interaktivnog rada na studijama slučaja (četiri u 2,5 dana seminara). Predavači, međutim, mogu upotrijebiti materijale prema vlastitim željama i mogućnostima, primjerice osmisliti vlastite seminare odabirom samo ograničenog podskupa dostupnih predavanja.

Moduli su besplatno dostupniovdje na engleskom jeziku i obuhvaćaju sljedeće teme:

  • zakonodavstvo EU-a o procjeni utjecaja na okoliš (EIA)
  • zakonodavstvo EU-a o zaštiti prirode
  • zakonodavstvo EU-a o otpadu
  • zakonodavstvo EU-a o vodama
  • načela zakonodavstva EU-a o zaštiti okoliša
  • zaštita okoliša putem kaznenog prava

Dostupni su i materijali za izobrazbu kojima su obuhvaćene sljedeće opće teme:

  • pristup pravosuđu u pitanjima zaštite okoliša
  • uloga nacionalnih sudova i Komisije u provedbi europskog zakonodavstva o zaštiti okoliša.

U Priručniku za izobrazbu predavača objašnjeno je kako se ti paketi za izobrazbu mogu upotrebljavati u praksi.

Seminar za izobrazbu o pristupu sudovima u pitanjima zakonodavstva o zaštiti okoliša (Europska mreža za pravosudnu izobrazbu – EJTN)

Zainteresirani pravosudni djelatnici i predavači mogu ovdje pristupiti videoprijenosu seminara koje je na engleskom organizirao Centro de Estudos Judiciários u okviru aktivnosti EJTN-a- Program izobrazbe.

Ostale poveznice

Europska mreža za pravosudnu izobrazbu (EJTN)

Posljednji put ažurirano: 19/02/2019

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.