Vides tiesības

Eiropas Komisija vēlas darīt pieejamus mācību materiālus Eiropas vides tiesību jomā, kas būs noderīgi gan praktizējošu juristu, gan pasniedzēju darbā.

Mācību moduļi Eiropas vides tiesību jomā (Eiropas Komisija)

Tiesiskuma pieejamība vides jautājumos un ar vidi saistītu tiesību aktu īstenošana ir jomas, kurās informētība par attiecīgajiem noteikumiem ir īpaši zema. Taču noteikumi pastāv, un bieži vien tie ir ļoti specifiski. Eiropā šobrīd tiek izskatīts liels skaits lietu, kuras ir saistītas ar pārkāpumiem pret vidi. Apzinoties, ka ir jāuzlabo sadarbība starp ES un valstu tiesnešiem, Vides ģenerāldirektorāts 2008. gadā izveidoja īpašu programmu, lai izstrādātu mācību moduļus par dažādiem Eiropas vides tiesību aspektiem un organizētu seminārus tiesnešiem par minēto tiesību īstenošanu. Šie mācību moduļi minētajos semināros tika arī pārbaudīti un uzlaboti, ņemot vērā saņemtās atsauksmes.

Šo semināru galvenais mērķis bija palielināt informētību par ES vides tiesībām un politiku, kā arī izveidot forumu, kurā iespējams apmainīties ar zināšanām un pieredzi. Ir paredzēts iesaistīt arī pasniedzējus un mācību pakalpojumu sniedzējus. Tādēļ mācību materiāli ir izstrādāti tā, lai tos varētu atjaunināt un pielāgot mērķgrupas vajadzībām vietējā, valsts vai Eiropas līmenī.

Mācību materiālus par ES vides tiesībām veido moduļi par konkrētām tēmām. Katrs modulis ir iedalīts kursos, un katrs no tiem ir veidots kā konkrēts mācību uzdevums, piemēram, gadījumu izpētes vai prezentācijas par direktīvām.

Moduļi ir pasniedzēju sniegto prezentāciju un interaktīvā gadījumu izpētes darba apkopojums (četri moduļi 2,5 semināra dienās). Tomēr pasniedzēji var brīvi izmantot šos materiālus pēc saviem ieskatiem un var, piemēram, izveidot paši savus seminārus, atlasot tikai daļu no pieejamajiem kursiem.

Moduļi ir pieejami šeit bez maksas angļu valodā un aptver šādas tēmas:

  • ES tiesību akti par ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN),
  • ES tiesību akti par dabas aizsardzību,
  • ES tiesību akti par atkritumiem,
  • ES tiesību akti par ūdeni,
  • ES vides tiesību principi,
  • vides aizsardzība krimināltiesībās.

Ir pieejami mācību materiāli arī par šādiem vispārīgiem jautājumiem:

  • tiesiskuma pieejamība vides jautājumos,
  • valsts tiesu un Komisijas loma Eiropas vides tiesību īstenošanā.

Rokasgrāmatā “Apmācītāju apmācīšana” (Training the Trainers) ir paskaidrots, kā šos mācību materiālus var izmantot praksē.

Mācību seminārs par tiesu pieejamību saistībā ar vides tiesību jautājumiem (Eiropas Tiesiskās apmācības tīkls (EJTN))

Ieinteresētie praktizējošie juristi un apmācītāji var piekļūt to mācību semināru video podraidījumiem, kurus EJTN darbības ietvaros angļu valodā organizēja Centro de Estudos Judiciários. Tie pieejami šeit.

Papildu saite

Eiropas Tiesiskās apmācības tīkls (EJTN)

Lapa atjaunināta: 19/02/2019

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.