Milieuwetgeving

De Europese Commissie wenst opleidingsmateriaal beschikbaar te stellen dat nuttig is voor beoefenaars van juridische beroepen als hulpmiddel voor zelfstudie, alsook voor opleiders van beoefenaars van juridische beroepen als hulpmiddel voor hun werk op het gebied van Europees milieurecht.

Opleidingsmodules op het gebied van Europees milieurecht (Europese Commissie)

Toegang tot de rechter bij milieukwesties en de toepassing van milieuwetgeving zijn terreinen waarop de kennis van de toepasselijke regelgeving bijzonder laag is. Toch bestaan die regels en zijn ze vaak zeer specifiek. In Europa is op dit moment een groot aantal strafzaken aanhangig betreffende milieudelicten. Zich bewust van de noodzaak van een betere samenwerking tussen de EU en de nationale rechters, lanceerde het directoraat-generaal Milieu in 2008 een speciaal programma voor het ontwikkelen van opleidingsmodules over verscheidene aspecten van het Europees milieurecht en voor het organiseren van workshops en seminars voor rechters over de toepassing van dat recht. De workshops werden ook gebruikt voor het testen van de opleidingsmodules, die vervolgens op basis van de ontvangen feedback werden verbeterd.

Hoofddoel van de workshops is om rechters bewuster te maken van het milieurecht en -beleid van de EU en een forum voor de uitwisseling van kennis en ervaringen te verschaffen. Daarnaast zijn ze ook bedoeld om de participatie van opleiders en aanbieders van leermogelijkheden te vergroten. Om dat te bereiken, is het opleidingsmateriaal zo ontworpen dat het kan worden bijgewerkt en aangepast aan de behoeften van de doelgroep op lokaal, nationaal of Europees niveau.

Het opleidingspakket over het Europees milieurecht bestaat uit modules over specifieke thema's. Elke module is opgedeeld in sessies, die allemaal zijn vormgegeven als een specifieke oefening, bijvoorbeeld casestudy's of een presentatie van richtlijnen.

De modules zijn een mix van presentaties en interactieve casestudy's (4 in 2,5 seminardag). Opleiders kunnen echter zelf bepalen welke materialen ze op welke wijze gebruiken en bijvoorbeeld zelf seminars samenstellen door alleen een beperkte deelgroep van de beschikbare sessies te selecteren.

De beschikbare modules zijn hier gratis in het Engels beschikbaar en hebben betrekking op de volgende thema's:

  • EU-wetgeving betreffende milieueffectbeoordeling (MER)
  • Europees milieubeschermingsrecht
  • Afvalwetgeving van de EU
  • Waterwetgeving van de EU
  • Beginselen van Europees milieurecht
  • Bescherming van het milieu door het strafrecht

Ook over de volgende algemene kwesties is opleidingsmateriaal beschikbaar:

  • Toegang tot de rechter bij milieukwesties
  • De rol van nationale gerechten en de Commissie bij de uitvoering van de Europese milieuwetgeving

In een handboek over de opleiding van opleiders ("Training the Trainers") wordt uitgelegd hoe deze opleidingspakketten in de praktijk kunnen worden gebruikt.

Seminar over toegang tot de rechter bij milieurechtelijke kwesties (Europees netwerk voor justitiële opleiding – ENJO)

Videopodcasts van het in het Engels gehouden seminar dat het Centro de Estudos Judiciários als onderdeel van de activiteiten van het ENJO organiseerde, zijn hier beschikbaar voor geïnteresseerde rechtsbeoefenaars en opleiders.

Gerelateerde links

Europees netwerk voor justitiële opleiding (ENJO)

Laatste update: 19/02/2019

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.