Právne predpisy v oblasti životného prostredia

Európska komisia chce sprístupniť vzdelávacie materiály, ktoré budú slúžiť potrebám odborníkov v oblasti práva, ako aj ich školiteľom, ako zdroj, ktorý môžu použiť pri práci v oblasti európskeho environmentálneho práva.

Moduly odbornej prípravy s témou európske právo v oblasti životného prostredia (Európska komisia)

Prístup k spravodlivosti v otázkach životného prostredia a vykonávanie právnych predpisov týkajúcich sa životného prostredia sú oblasťou, v ktorej je mimoriadne nízke povedomie o právnej regulácii. Takéto právne predpisy však existujú a sú často veľmi špecifické. V Európe existuje v súčasnosti veľký počet vecí, v ktorých ide o stíhanie trestných činov proti životnému prostrediu. Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie s vedomím toho, že je potrebné zlepšiť spoluprácu medzi EÚ a sudcami členských štátov, spustilo v roku 2008 špeciálny program, ktorého cieľom je vytvorenie modulov odbornej prípravy týkajúcich sa rozličných aspektov práva EÚ v oblasti životného prostredia a organizovanie workshopov a seminárov pre sudcov o vykonávaní týchto právnych predpisov. Moduly odbornej prípravy boli na týchto workshopoch aj odskúšané a na základe spätnej väzby boli vylepšené.

Hlavným cieľom týchto seminárov je zvýšiť informovanosť o práve a politikách EÚ v oblasti životného prostredia a poskytnúť fórum na výmenu poznatkov a skúseností. Ďalším zámerom je aj zapojiť školiteľov a poskytovateľov odbornej prípravy. Za týmto účelom sú školiace materiály vypracované takým spôsobom, aby sa dali aktualizovať a prispôsobovať potrebám cieľovej skupiny na miestnej, vnútroštátnej alebo európskej úrovni.

Balík odbornej prípravy týkajúci sa práva EÚ v oblasti životného prostredia sa skladá z modulov so špecifickými témami. Všetky moduly sa delia na jednotlivé sedenia, ktoré majú formu špecifického odborného cvičenia, napr. prípadové štúdie alebo prezentácia smerníc.

Moduly sú kombináciou prednášok vedených školiteľom a interaktívnych cvičení zameraných na prípadové štúdie (štyri počas 2,5-dňového seminára). Školitelia si však môžu slobodne zvoliť, ktoré materiály chcú a akým spôsobom použiť, prípadne môžu navrhnúť svoje vlastné semináre tým, že si zvolia iba obmedzený súbor dostupných sedení.

Dostupné moduly sú k dispozícii bez poplatku tu v anglickom jazyku a zameriavajú sa na tieto témy:

  • právne predpisy EÚ týkajúce sa posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA),
  • právne predpisy EÚ týkajúce sa ochrany prírody,
  • právne predpisy EÚ o odpadoch,
  • právne predpisy EÚ týkajúce sa vody,
  • zásady práva EÚ v oblasti životného prostredia,
  • ochrana životného prostredia prostredníctvom trestného práva.

K dispozícii sú aj materiály na odbornú prípravu v týchto všeobecných oblastiach:

  • prístup k spravodlivosti v otázkach životného prostredia,
  • úloha vnútroštátnych súdov a Komisie pri vykonávaní právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia.

V príručke Odborná príprava školiteľov sa vysvetľuje, ako najvhodnejšie používať tieto balíky odbornej prípravy v praxi.

Seminár odbornej prípravy o prístupe k súdom v otázkach životného prostredia (Európska sieť odbornej justičnej prípravy – EJTN)

Odborníci z právnej praxe a školitelia, ktorí majú záujem, si môžu tu pozrieť videozáznamy zo seminára odbornej prípravy organizovaného v anglickom jazyku organizáciou Centro de Estudos Judiciários v rámci činnosti siete EJTN.

Súvisiace odkazy

Európska sieť odbornej justičnej prípravy (EJTN)

Posledná aktualizácia: 19/02/2019

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.