Miljölagstiftning

Europeiska kommissionens avsikt är att utbildningsmaterialet ska vara till hjälp både för rättstillämpare för eget bruk och som en resurs för fortbildare av rättstillämpare i deras arbete inom europeisk miljörätt.

Kursmoduler i EU:s miljölagstiftning (Europeiska kommissionen)

Tillgång till rättslig prövning i miljöärenden och tillämpning av miljörelaterad lagstiftning är områden där medvetenheten om bestämmelserna är särskilt låg. Men bestämmelser finns dock och är ofta mycket specifika. I Europa förekommer i dag ett stort antal mål där brott som påverkar miljön lagförs. Generaldirektoratet för miljö är medvetet om behovet att förbättra samarbetet mellan EU och nationella domare och startade därför 2008 ett särskilt program för att ta fram kursmoduler om skilda aspekter av EU:s miljölagstiftning och anordna workshoppar och seminarier för domare i tillämpning av lagstiftningen. Kursmodulerna provades också ut vid dessa workshoppar och förbättrades på grundval av den feedback som mottogs.

Huvudsyftet med workshopparna är att höja medvetenheten om EU:s miljölagstiftning och miljöpolitik och att erbjuda ett forum för utbyte av kunskaper och erfarenheter. Avsikten är också att involvera fortbildare och utbildningsanordnare. Av den orsaken har utbildningsmaterialet utformats så att det kan aktualiseras och anpassas till målgruppernas behov lokalt, nationellt eller på EU-nivå.

Kurspaketet om EU:s miljölagstiftning innehåller moduler om specifika ämnen. Varje modul är uppdelad i sessioner, som var och en tar formen av en specifik kursövning, t.ex. fallstudier eller presentationer av direktiv.

Modulerna är en blandning av presentationer som hålls av fortbildaren och interaktivt arbete på fallstudier (fyra stycken under ett seminarium på 2,5 dag). Fortbildarna är dock fria att använda materialet som de önskar och kan exempelvis utforma sina egna seminarier genom att bara välja ut en begränsad del av de tillgängliga sessionerna.

Modulerna som är gratis finns tillgängliga här på engelska, och täcker följande ämnen:

  • EU-lagstiftning om miljökonsekvensbedömningar
  • EU-lagstiftning om naturskydd
  • EU:s avfallslagstiftning
  • EU:s vattenlagstiftning
  • Principer i EU:s miljölagstiftning
  • Miljöskydd genom straffrätten.

Kursmaterial finns också i följande allmänna ämnen:

  • Tillgång till rättslig prövning i miljöärenden
  • De nationella domstolarnas och kommissionens roll i genomförandet av EU:s miljölagstiftning.

I manualen Training the Trainers redogörs för hur dessa kurspaket kan användas i praktiken.

Seminarier om tillgång till rättslig prövning i miljöärenden (Europeiska nätverket för rättslig utbildning – EJTN)

Rättstillämpare och fortbildare kan få tillgång till videopoddsändningar av seminarier som anordnas på engelska av Centro de Estudos Judiciários som en del av EJTN:s verksamhet här.

Länkar

Europeiska nätverket för rättslig utbildning (EJTN)

Senaste uppdatering: 19/02/2019

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.