Το δίκαιο της ΕΕ γενικά

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διάφοροι άλλοι οργανισμοί αναπτύσσουν υλικό κατάρτισης για ολόκληρο το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το υλικό αυτό προορίζεται για τους επαγγελματίες νομικούς οι οποίοι επιθυμούν να μορφωθούν μόνοι τους και να διευρύνουν τη σχετική γνώση και κατανόηση καθώς και στους επιμορφωτές των επαγγελματιών νομικών που επιθυμούν να οργανώσουν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με το δίκαιο της ΕΕ ή για ορισμένες πτυχές αυτού. Πληροφορίες σχετικά με το ισχύον και το μελλοντικό ευρωπαϊκό δίκαιο διατίθενται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής.

Επιμορφωτικά προγράμματα σε διάφορους τομείς του Ευρωπαϊκού Δικαίου, σύμφωνα με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κατάρτισης Δικαστικών (ΕΔΚΔ)

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστικών έχει αναπτύξει επιμορφωτικά προγράμματα σε διάφορους τομείς του Ευρωπαϊκού Δικαίου: διοικητικό δίκαιο, ποινικό δίκαιο, αστικό δίκαιο και νομική γλώσσα, καθώς και των επιμορφωτών σχετικά με τη μέθοδο ανάπτυξης και παροχής νομικής κατάρτισης. Τα προγράμματα επιμόρφωσης συνίστανται σε βασικά έγγραφα αναφοράς και διευκολύνουν το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό των επιμορφωτικών δράσεων για τα μέλη του ΕΔΚΔ. Δεν είναι εγχειρίδια επί των καλυπτόμενων θεμάτων αλλά έχουν σχεδιασθεί κατά τρόπο ώστε να χρησιμεύσουν ως πρακτικοί οδηγοί προς άμεση χρήση των επιμορφωτών. Τα προγράμματα επικαιροποιούνται τακτικά από τις υποομάδες του ΕΔΚΔ, καθεμιά εκ των οποίων είναι αρμόδια για διαφορετικούς τομείς.

Τα επιμορφωτικά προγράμματα είναι διαθέσιμα σε όλους τους ενδιαφερόμενους επιμορφωτές και στους παρόχους νομικής επιμόρφωσης στον δικτυακό τόπο του ΕΔΚΔ.

Οδηγός για τις διαδικασίες προδικαστικών ερωτημάτων ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο οδηγός για τις διαδικασίες προδικαστικών ερωτημάτων ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ως στόχο την υποβολή πρακτικών προτάσεων με βάση την πείρα που έχει αποκτηθεί στις Κάτω Χώρες. Παρέχει γενικές πληροφορίες καθώς και προτάσεις σχετικά με το χρόνο και τον τρόπο παραπομπής κάποιας υπόθεσης στο Δικαστήριο.

Ο οδηγός εκδόθηκε υπό την επίβλεψη των συντονιστών ευρωπαϊκού δικαίου για τα ολλανδικά δικαστήρια. Προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν είναι κατά κανέναν τρόπο δεσμευτικός. Είναι διαθέσιμος στα αγγλικά στον δικτυακό τόπο της Ένωσης των Συμβουλίων Επικρατείας και των Ανώτατων Διοικητικών Δικαστηρίων της ΕΕ (ACA-Europe).

Πύλη διαδικτυακών μεταδόσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Επιτροπή μεταδίδει τακτικά διαλέξεις σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις σε διάφορους τομείς της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο για τους επαγγελματίες νομικούς που επιθυμούν να ενημερώνονται για τις εξελίξεις στον (ους) τομέα (είς) τους και τους επιμορφωτές που επιθυμούν να επεξηγήσουν τις ιδέες που παρουσιάζουν στα επιμορφωτικά τους μαθήματα.

Οι διαλέξεις είναι συνήθως, αλλά όχι αποκλειστικά, στα αγγλικά.

Οι διαδικτυακές μεταδόσεις αναγγέλλονται έγκαιρα μέσω της πύλης διαδικτυακών μεταδόσεων και είναι διαθέσιμες στην αρχική σελίδα από τον προγραμματισμένο χρόνο έναρξης. Μετά τη ζωντανή μετάδοση τα βίντεο σε απευθείας σύνδεση είναι διαθέσιμα στα αρχεία και αποτελούν μια εύχρηστη, οικονομικά προσιτή και φιλική προς το περιβάλλον πηγή πληροφόρησης.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ένωση των Συμβουλίων Επικρατείας και των Ανώτατων Διοικητικών Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ACA-Europe)

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστικών (ΕΔΚΔ)

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/02/2019

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.