ELi õigus üldiselt

Euroopa Komisjon ja mitu muud organisatsiooni töötavad välja koolitusmaterjale Euroopa Liidu õiguse kui terviku kohta. Need materjalid on mõeldud abiks nii õigusala töötajatele iseseisva õppematerjalina süvendatud teadmiste omandamiseks kui ka nende koolitajatele, kes soovivad korraldada koolitusi ELi õiguse või selle aspektide kohta. Teavet kehtivate ja kavandatavate Euroopa õigusaktide kohta leiate Euroopa Komisjoni veebisaidilt.

Euroopa õiguse eri valdkondade koolituskavad, mida on soovitanud Euroopa õigusalase koolituse võrgustik (EJTN)

Euroopa õigusalase koolituse võrgustik on välja töötanud koolituskavad Euroopa õiguse eri valdkondades: haldusõiguse, kriminaalõiguse, tsiviilõiguse ja õiguskeele valdkonnas ning koolituskavad koolitajatele õigusalaste koolituste arendamise ja läbiviimise metoodika kohta. Koolituskavad on Euroopa õigusalase koolituse võrgustiku liikmete peamised viitedokumendid ning need aitavad hallata liikmete koolitustegevuse kavandamist ja planeerimist. Koolituskavad ei kujuta endast hõlmatud teemade kohta kirjutatud õpikuid, vaid on mõeldud koolitajaid abistavateks praktilisteks juhenditeks, mida nad saavad kohe kasutada. Euroopa õigusalase koolituse võrgustiku töörühmad, millest igaüks vastutab eri valdkonna eest, ajakohastavad koolituskavasid korrapäraselt.

Koolituskavad on kõigile huvitatud koolitajatele ja õigusalase koolituse korraldajatele kättesaadavad Euroopa õigusalase koolituse võrgustiku veebisaidil.

Juhend eelotsusemenetluse kohta Euroopa Liidu Kohtus

Juhend eelotsusemenetluse kohta Euroopa Liidu Kohtus on mõeldud praktiliste soovituste jagamiseks ja koostatud Hollandi kogemuste põhjal. Selles jagatakse üldist teavet ning soovitusi selle kohta, millistel juhtudel ja kuidas asja Euroopa Liidu Kohtusse anda.

Juhend anti välja Madalamaade kohtute Euroopa õiguse koordinaatorite järelevalve all. See on mõeldud üksnes teavitamiseks ja ei ole mingil moel siduv. Juhend on kättesaadav Euroopa Liidu Riiginõukogude ja Kõrgemate Halduskohtute Assotsiatsiooni (ACA-Europe) veebilehel inglise keeles.

Euroopa Komisjoni veebiülekannete portaal

Euroopa Komisjon kannab selle portaali kaudu korrapäraselt üle konverentse uusimate muudatuste kohta Euroopa Liidu õigustiku eri valdkondades. Need võivad olla abiks õigusala töötajatele, kes soovivad oma valdkonna arenguga kursis olla, ning koolitajatele, kes tahavad koolitustel käsitletavaid teemasid näidetega rikastada.

Konverentsid on peamiselt inglise keeles.

Veebiülekannete toimumisest antakse veebiülekannete portaalis eelnevalt teada ja need on kavandatud algusajast alates kodulehel kättesaadavad. Pärast konverentsi otseülekannet tehakse videosalvestised kättesaadavaks arhiivis ning need kujutavad endast hõlpsasti kasutatavat, kulutõhusat ja keskkonnasõbralikku õppevahendit.

Seonduvad lingid

Euroopa Liidu Riiginõukogude ja Kõrgemate Halduskohtute Assotsiatsioon (ACA-Europe)

Euroopa õigusalase koolituse võrgustik (EJTN)

Viimati uuendatud: 08/02/2019

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.