Právo EÚ vo všeobecnosti

Európska komisia a rôzne ďalšie organizácie vypracovávajú školiace materiály o práve Európskej únie ako celku. Tieto materiály majú slúžiť tak odborníkom z právnej praxe, ktorí si chcú samoštúdiom rozšíriť svoje vedomosti, ako aj školiteľom odborníkov z právnej praxe, ktorí chcú organizovať školenia týkajúce sa práva EÚ alebo niektorých jeho aspektov. Informácie o súčasných a pripravovaných európskych právnych predpisoch sú k dispozícii na webovej stránke Komisie.

Vzdelávacie osnovy vo viacerých oblastiach európskeho práva podľa odporúčaní európskej siete odbornej justičnej prípravy (EJTN)

Európska sieť odbornej justičnej prípravy vypracovala vzdelávacie osnovy v rôznych oblastiach európskeho práva: v správnom práve, trestnom práve, občianskom práve a právnickom jazyku, ako aj osnovy pre školiteľov týkajúce sa metodiky prípravy a poskytovania právnickej odbornej prípravy. Vzdelávacie osnovy predstavujú základné referenčné dokumenty a slúžia na koordináciu navrhovania a plánovania vzdelávacích činností pre členov EJTN. Nie sú to učebnice na dané témy, ale majú slúžiť ako praktické a nápomocné príručky, ktoré školitelia môžu hneď priamo využívať. Tieto osnovy sú pravidelne aktualizované podskupinami z EJTN, ktoré zodpovedajú za jednotlivé rôzne oblasti.

Vzdelávacie osnovy sú pre všetkých školiteľov a poskytovateľov právnickej odbornej prípravy, ktorí majú o ne záujem, k dispozícii na webovej stránke EJTN.

Príručka k prejudiciálnemu konaniu na Súdnom dvore Európskej únie

Príručka k prejudiciálnemu konaniu na Súdnom dvore Európskej únie má za cieľ priniesť praktické návrhy vychádzajúce zo skúseností získaných v Holandsku. Poskytuje všeobecné informácie, ako aj návrhy o tom, kedy a ako predložiť vec na Súdny dvor EÚ.

Príručka bola vydaná pod dohľadom koordinátorov európskeho práva pre holandské súdy. Má slúžiť výhradne na informačné účely a v žiadnom ohľade nie je záväzná. K dispozícii je v angličtine na webovej stránke Združenia štátnych rád a najvyšších správnych súdov EÚ (ACA-Europe).

Portál internetového vysielania Európskej komisie

Komisia pravidelne vysiela konferencie týkajúce sa najnovšieho vývoja v rozličných oblastiach právnych predpisov Európskej únie. Môžu byť užitočné pre odborníkov z právnej praxe, ktorí chcú sledovať aktuálny vývoj v oblastiach svojho pôsobenia, ako aj pre školiteľov, ktorí chcú názorne prezentovať myšlienky na svojich školeniach.

Konferencie sú väčšinou, i keď nie výhradne, v angličtine.

Živé internetové vysielanie je vopred oznámené na portáli internetového vysielania a je k dispozícii na domovskej stránke v oznámenom čase začatia konferencie. Po živom vysielaní je jeho on-line záznam k dispozícii v archíve. Týmto je k dispozícii ľahko použiteľný a nákladovo efektívny zdroj, ktorý je šetrný k životnému prostrediu.

Súvisiace odkazy

Združenie štátnych rád a najvyšších správnych súdov EÚ (ACA-Europe)

Európska sieť odbornej justičnej prípravy (EJTN)

Posledná aktualizácia: 08/02/2019

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.