Έντυπα για τον ευρωπαϊκό εκτελεστό τίτλο


Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα για κάθε χώρα αναφορικά με τον κανονισμό αριθ. 805/2004.


Ο κανονισμός 805/2004 εφαρμόζεται μεταξύ όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την εξαίρεση της Δανίας.

Επιτρέπει, υπό ορισμένους όρους, την αποφυγή λήψης ενδιάμεσων μέτρων στο κράτος μέλος όπου ζητείται η εκτέλεση, τα οποία ήταν απαραίτητα μέχρι τούδε για αποφάσεις που εκδίδονταν σε άλλο κράτος μέλος, στις περιπτώσεις όπου έχει εξακριβωθεί η έλλειψη οποιασδήποτε διαφωνίας ως προς το χαρακτήρα ή το μέγεθος τη οφειλής. Οι όροι αυτοί σχετίζονται ιδίως με την επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων στην περίπτωση ερημοδικιών. Η κατάργηση του exequatur θα επιτρέψει στους πιστωτές να επιτυγχάνουν μια ταχεία και αποτελεσματική εκτέλεση αποφάσεων στο εξωτερικό, χωρίς τη συμμετοχή των δικαστηρίων του κράτους μέλους στο οποίο ζητείται η εκτέλεση σε χρονοβόρες και δαπανηρές διαδικασίες.

Ο κανονισμός προβλέπει έξι τύπους εντύπων.

Μπορείτε να συμπληρώσετε αυτά τα έντυπα επιγραμμικά επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω συνδέσμους. Εάν έχετε ήδη αρχίσει ένα έντυπο και αποθηκεύσει ένα σχέδιο, μπορείτε να το φορτώσετε χρησιμοποιώντας το κουμπί «Φόρτωση σχεδίου».

Υποβολή εντύπων στην αρμόδια αρχή

Τα συμπληρωμένα έντυπα πρέπει να αποστέλλονται στη σχετική αρμόδια αρχή κατά τον τρόπο που απαιτείται από την αρχή. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων αρχών, τον αρμόδιο εθνικό νομοθέτη κ.λπ. διατίθενται στην ενότητα Ευρωπαϊκός Δικαστικός Άτλας. Η σελίδα αυτή περιλαμβάνει εργαλείο αναζήτησης για τον εντοπισμό των αρμόδιων αρχών στις οποίες πρέπει να αποστέλλονται τα συμπληρωμένα έντυπα.

Πρόσθετες πληροφορίες: Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος

Μπορείτε να συμπληρώσετε αυτά τα έντυπα επιγραμμικά επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω συνδέσμους.  Εάν έχετε ήδη αρχίσει ένα έντυπο και αποθηκεύσει ένα σχέδιο, μπορείτε να το φορτώσετε χρησιμοποιώντας το κουμπί «Φόρτωση σχεδίου».

Από την 1η Ιανουαρίου 2021, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι πλέον κράτος μέλος της ΕΕ. Ωστόσο, στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Μέχρι το τέλος του 2024, θα είναι δυνατή η επιλογή του Ηνωμένου Βασιλείου στα ηλεκτρονικά (δυναμικά) έντυπα που συμπληρώνονται για τους σκοπούς των εν λόγω διαδικασιών και δικών. Εξαίρεση σ΄ αυτόν τον κανόνα αποτελούν τα έντυπα δημόσιων εγγράφων, κατά τη συμπλήρωση των οποίων δεν θα είναι δυνατή η επιλογή του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σας ενημερώνουμε ότι, σε περίπτωση αδράνειας από μέρους σας μεγαλύτερης των 30 λεπτών, όλα τα στοιχεία που έχετε εισαγάγει θα χαθούν, εκτός αν αποθηκεύσετε ένα πρόχειρο σχέδιο!

 • Πιστοποιητικο ευρΩπαϊκου εκτελεστου τιτλου - αποφαση
  • στα ελληνικά
 • Πιστοποιητικο ευρΩπαϊκου εκτελεστου τιτλου - ∆ικαστικος συμβιβασμος
  • στα ελληνικά
 • Πιστοποιητικο ευρΩπαϊκου εκτελεστου τιτλου - ∆ημοσιο εγγραφο
  • στα ελληνικά
 • Πιστοποιητικο περι ελλειψεως ή περιορισμου του εκτελεστου
  • στα ελληνικά
 • Πιστοποιητικο αντικαταστασης ευρωπαϊκου εκτελεστου τιτλου κατοπιν ασκησης ενδικου μεσου
  • στα ελληνικά
 • Αιτηση ∆ιορθΩσης ή ανακλησης του πιστοποιητικου ευρΩπαϊκου εκτελεστου τιτλου 
  • στα ελληνικά

Αν έχετε ήδη αποθηκεύσει ένα έντυπο, πατήστε το κουμπί «Φόρτωση σχεδίου».

Αν έχετε ήδη αποθηκεύσει ένα έντυπο, πατήστε το κουμπί «Φόρτωση σχεδίου».


Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Τελευταία επικαιροποίηση : 25/03/2022