Formulieren inzake de Europese executoriale titel


Landspecifieke informatie en onlineformulieren betreffende Verordening (EG) nr. 805/2004.


De Verordening 805/2004 is van toepassing tussen alle Lidstaten van de Europese Unie, met uitzondering van Denemarken.

De Verordering schaft, onder bepaalde voorwaarden, alle intermediaire maatregelen af in de Lidstaten waarin de uitvoering wordt gevraagd die tot dusver van toepassing waren voor beslissingen verleend in een andere Lidstaat wanneer het vaststaat dat er geen geschil bestaat over de aard en de omvang van een schuld. Deze voorwaarden hebben vooral betrekking op de betekening van documenten bij verstekvonnissen. Door de afschaffing van het exequatur kunnen schuldeisers snel en efficiënt uitvoering bekomen zonder zich te moeten richten tot de rechter in de Lidstaat waarin de uitvoering wordt gevraagd via tijdrovende en dure formaliteiten.

De Verordening voorziet in zes standaardformulieren.

Indiening van formulieren bij de bevoegde autoriteit

Ingevulde formulieren moeten aan de betrokken bevoegde autoriteit worden toegezonden op de door die autoriteit voorgeschreven wijze. Meer informatie over de contactgegevens van de bevoegde autoriteiten, de relevante nationale wetgever enz. is te vinden in de rubriek Europese justitiële atlas. Deze pagina bevat een zoekinstrument om de bevoegde autoriteiten te vinden waaraan ingevulde formulieren moeten worden toegezonden.

Aanvullende informatie: Europese executoriale titel.

U kunt deze formulieren online invullen door één van de onderstaande links aan te klikken. Als u reeds een formulier hebt gecreëerd en een voorlopige versie hebt opgeslagen, kunt u die uploaden via de knop "voorlopige versie uploaden".

Per 1 januari 2021 is het Verenigd Koninkrijk geen lid van de EU meer. Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, echter onder het EU-recht vallen. Tot eind 2024 behoort het Verenigd Koninkrijk nog tot de keuzemogelijkheden in de (dynamische) online formulieren voor deze procedures. Een uitzondering op deze regel vormen de formulieren voor openbare documenten, waarin het Verenigd Koninkrijk niet gekozen dient te worden.

 • Bewijs van waarmerking als europese executoriale titel - beslissing 
  • in het Nederlands
 • Bewijs van waarmerking als europese executoriale titel - gerechtelijke schikking
  • in het Nederlands
 • Bewijs van waarmerking als europese executoriale titel - authentieke akte
  • in het Nederlands
 • Bewijs van onuitvoerbaarheid of beperkte uitvoerbaarheid
  • in het Nederlands
 • Vervangend bewijs van waarmerking als europese executoriale titel nadat rechtsmiddelen zijn ingesteld
  • in het Nederlands
 • Verzoek om rectificatie of intrekking van de waarmerking als europese executoriale titel
  • in het Nederlands

Als u al een formulier hebt opgeslagen, maak dan gebruik van de functie ''voorlopige versie uploaden''.

Als u al een formulier hebt opgeslagen, maak dan gebruik van de functie ''voorlopige versie uploaden''.


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.

Laatste update : 25/03/2022