Регламент „Брюксел IIa“ — формуляри по брачни въпроси и въпроси , свързани с родителската отговорност


Специфична информация за отделните държави и национални онлайн формуляри във връзка с Регламент № 2201/2003


Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета (Регламент „Брюксел ІІа“) се прилага за образувани преди 1 август 2022 г. съдебни производства, формално съставени или вписани автентични актове и одобрени или сключени съдебни спогодби по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност.

За производствата, образувани на 1 август 2022 г. или след тази дата, Регламент „Брюксел IIa“ е заменен с Регламент (ЕС) 2019/1111 на Съвета (Регламент „Брюксел IIб“). Допълнителна информация относно Регламент „Брюксел IIб“: уведомления и онлайн формуляри.

Регламент „Брюксел IIа“ се прилага между всички държави — членки на Европейския съюз, с изключение на Дания.

В Регламент „Брюксел IIа“ се определя съдилищата на коя държава членка са компетентни да се произнасят по въпроси, свързани с родителската отговорност, или по брачни въпроси, когато има международен елемент. Предвижда се също така, че решение, постановено в дадена държава членка по брачни въпроси и по въпроси, свързани с родителската отговорност, се признава в другите държави членки, без да се изисква каквато и да било специална процедура. В зависимост от вида на решението може да е необходима декларация за изпълняемост („екзекватура“).

Освен това Регламент „Брюксел ІІа“ допълва и подсилва Хагската конвенция от 1980 г., като определя правила за сътрудничество между държавите членки в случаи на отвличане на дете от родител.

Всяка държава членка определя поне един централен орган, който да подпомага прилагането на Регламент „Брюксел IIа“.

В регламента са предвидени четири стандартни формуляра.

Изпращане на формуляри на компетентните органи

Попълнените формуляри следва да се изпратят на съответния компетентен орган по начин, изискван от органа. Повече информация за данните за контакт с компетентните органи, съответния национален законодателен орган и т.н. може да бъде намерена в раздел Европейски съдебен атлас. Тази страница включва инструмент за търсене, чрез който да се намерят компетентните органи, на които следва да се изпратят попълнените формуляри.

Можете да попълните формулярите онлайн, като щракнете на една от следните връзки. Ако вече сте започнали да попълвате формуляр и сте запазили негова версия, можете да я качите на сайта, като използвате бутона "Заредете версията".

От 1 януари 2021 г. Обединеното кралство вече не е държава—членка на ЕС. В областта на гражданското правосъдие обаче текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. До края на 2024 г. Обединеното кралство може да бъде избирано в онлайн (динамичните) формуляри за целите на тези процедури и производства. Изключение от това правило са стандартните удостоверения към официални документи, в които Обединеното кралство не следва да бъде избирано.

За ваша информация, ако в рамките на 30 минути не извършите никакво действие, въведената от вас информация ще бъде загубена, освен ако не сте я запазили!

 • Удостоверение по член 39 за решения по брачни дела
  • на  български
 • Удостоверение по член 39 във връзка с решения по дела за родителска отговорност
  • на  български
 • Удостоверение по член 41, параграф 1 - решения по дела за право на лични отношения с детето
  • на  български
 • Удостоверение по член 42, параграф 1 за връщане на дете
  • на  български

Ако вече сте запазили формуляра, моля, използвайте бутона „заредете версията“.

Ако вече сте запазили формуляра, моля, използвайте бутона „заредете версията“.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация : 27/09/2022