Bruxelles IIa-forordningen — formularer angående ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar


Nationale oplysninger og onlineformularer vedrørende forordning nr. 2201/2003


Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 (Bruxelles IIa-forordningen) finder anvendelse på retssager, der er anlagt, på officielt bekræftede dokumenter, der er formelt udstedt eller registreret, og på retsforlig, der er godkendt eller indgået i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar før den 1. august 2022.

For retssager, der er indledt fra og med den 1. august 2022, er Bruxelles IIa-forordningen blevet erstattet af Rådets forordning (EU) 2019/1111 (Bruxelles IIb-forordningen). Yderligere oplysninger om Bruxelles IIb-forordningen: meddelelser og onlineformularer.

Bruxelles IIa-forordningen finder anvendelse på alle Den Europæiske Unions medlemsstater med undtagelse af Danmark.

Bruxelles IIa-forordningen fastsætter, hvilken medlemsstats retter der har kompetence til at træffe afgørelse i sager vedrørende forældreansvar eller ægteskabssager, når der indgår et internationalt element. Den fastsætter derudover, at afgørelser i ægteskabssager eller sager vedrørende forældreansvar, der er truffet i en medlemsstat, skal anerkendes i de øvrige medlemsstater, uden at der stilles krav om anvendelse af en særlig procedure. Det kan afhængigt af typen af afgørelse være nødvendigt med en erklæring om eksigibilitet ("eksekvatur").

Desuden supplerer og styrker Bruxelles IIa-forordningen Haagerkonventionen af 1980 ved at præcisere regler om samarbejde i sager om forældres bortførelse af børn mellem medlemsstaterne.

Hver medlemsstat udpeger mindst én centralmyndighed, som skal bistå med anvendelsen af Bruxelles IIa-forordningen.

Forordningen indeholder bestemmelser om fire standardformularer.

Indsendelse af formularer til den kompetente myndighed

Udfyldte formularer bør sendes til den relevante kompetente myndighed på den måde, som myndigheden ønsker. Yderligere oplysninger om, hvordan man kan kontakte de kompetente myndigheder, den relevante nationale lovgivning osv. findes i afsnittet om Det Europæiske Retlige Atlas. Denne side indeholder et søgeværktøj til at finde de kompetente myndigheder, som de udfyldte formularer skal sendes til.

Du kan udfylde disse formularer online ved at klikke på et af linkene nedenfor. Hvis du allerede er begyndt at udfylde en formular og har gemt et udkast, kan du hente det ved at klikke på "Upload udkast".

Fra og med den 1. januar 2021 er Det Forenede Kongerige ikke længere medlem af EU. Men på det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. Indtil udgangen af 2024, kan man fortsat vælge Det Forenede Kongerige i de (dynamiske) onlineformularer, der anvendes til disse sager. En undtagelse fra denne regel gælder for formularer til offentlige dokumenter, hvor Det Forenede Kongerige ikke kan vælges.

Bemærk, at hvis der er mere end 30 minutters inaktivitet, forsvinder alle de indtastede oplysninger, medmindre der er gemt et udkast!

 • Attest i henhold til artikel 39 vedrørende retsafgørelser i ægteskabssager
  • på dansk
 • Attest i henhold til artikel 39 vedrørende retsafgørelser om forældreansvar
  • på dansk
 • Attest i henhold til artikel 41, stk. 1, vedrørende retsafgørelser om samværsret
  • på dansk
 • Attest i henhold til artikel 42, stk. 1, vedrørende retsafgørelser om tilbagegivelse af barnet
  • på dansk

Hvis du allerede har gemt en formular, trykkes der på ''upload udkast''.

Hvis du allerede har gemt en formular, trykkes der på ''upload udkast''.


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering : 27/09/2022