Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙα – Έντυπα για γαμικές διαφορές και για διαφορές γονικής μέριμνας


Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα για κάθε χώρα αναφορικά με τον κανονισμό αριθ. 2201/2003


Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου (κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙα) εφαρμόζεται σε αγωγές που ασκούνται, σε δημόσια έγγραφα που συντάσσονται ή καταχωρίζονται επίσημα και σε δικαστικούς συμβιβασμούς που εγκρίνονται ή συνάπτονται στο πλαίσιο γαμικών διαφορών και διαφορών γονικής μέριμνας πριν από την 1η Αυγούστου 2022.

Όσον αφορά διαδικασίες που κινήθηκαν κατά ή μετά την 1η Αυγούστου 2022, ο κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙα έχει αντικατασταθεί από τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1111 του Συμβουλίου (κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙβ). Πρόσθετες πληροφορίες για τον κανονισμό Βρυξέλλες ΙΙβ: ενημερώσεις και ηλεκτρονικά έντυπα.

Ο κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙα εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλην της Δανίας.

Ο κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙα καθορίζει ποιου κράτους μέλους τα δικαστήρια είναι αρμόδια να αποφαίνονται για διαφορές γονικής μέριμνας ή για γαμικές διαφορές με διεθνή διάσταση. Προβλέπει επίσης ότι απόφαση επί γαμικών διαφορών και επί διαφορών γονικής μέριμνας που εκδίδεται σε ένα κράτος μέλος αναγνωρίζεται στα λοιπά κράτη μέλη χωρίς να απαιτείται καμία ειδική διαδικασία. Ανάλογα με το είδος της απόφασης ενδέχεται να απαιτείται κήρυξη εκτελεστότητας («exequatur»).

Επιπλέον, ο κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙα συμπληρώνει και ενισχύει τη Σύμβαση της Χάγης του 1980 εξειδικεύοντας τους κανόνες για τη συνεργασία σε υποθέσεις απαγωγής παιδιών από γονείς οι οποίες λαμβάνουν χώρα μεταξύ κρατών μελών.

Κάθε κράτος μέλος ορίζει τουλάχιστον μία κεντρική αρχή η οποία είναι επιφορτισμένη να παρέχει τη συνδρομή της για την εφαρμογή του κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα.

Ο κανονισμός προβλέπει τέσσερα τυποποιημένα έντυπα.

Υποβολή εντύπων στην αρμόδια αρχή

Τα συμπληρωμένα έντυπα πρέπει να αποστέλλονται στη σχετική αρμόδια αρχή κατά τον τρόπο που απαιτείται από την αρχή. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων αρχών, τον αρμόδιο εθνικό νομοθέτη κ.λπ. διατίθενται στην ενότητα Ευρωπαϊκός Δικαστικός Άτλας. Η σελίδα αυτή περιλαμβάνει εργαλείο αναζήτησης για τον εντοπισμό των αρμόδιων αρχών στις οποίες πρέπει να αποστέλλονται τα συμπληρωμένα έντυπα.

Μπορείτε να συμπληρώσετε αυτά τα έντυπα επιγραμμικά επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω συνδέσμους.  Εάν έχετε ήδη αρχίσει ένα έντυπο και αποθηκεύσει ένα σχέδιο, μπορείτε να το φορτώσετε χρησιμοποιώντας το κουμπί «Φόρτωση σχεδίου».

Από την 1η Ιανουαρίου 2021, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι πλέον κράτος μέλος της ΕΕ. Ωστόσο, στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Μέχρι το τέλος του 2024, θα είναι δυνατή η επιλογή του Ηνωμένου Βασιλείου στα ηλεκτρονικά (δυναμικά) έντυπα που συμπληρώνονται για τους σκοπούς των εν λόγω διαδικασιών και δικών. Εξαίρεση σ΄ αυτόν τον κανόνα αποτελούν τα έντυπα δημόσιων εγγράφων, κατά τη συμπλήρωση των οποίων δεν θα είναι δυνατή η επιλογή του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σας ενημερώνουμε ότι, σε περίπτωση αδράνειας από μέρους σας μεγαλύτερης των 30 λεπτών, όλα τα στοιχεία που έχετε εισαγάγει θα χαθούν, εκτός αν αποθηκεύσετε ένα πρόχειρο σχέδιο!

 • Πιστοποιητικο αναφερομενο στο αρθρο 39 σχετικα με αποφασεισ που εκδιδονται σε γαμικεσ διαφορεσ
  • στα ελληνικά
 • Πιστοποιητικο αναφερομενο στο αρθρο 39 σκετικα με αποφασεισ περι γονικησ μεριμνασ
  • στα ελληνικά
 • Πιστοποιητικο αναφερομενο στο αρθρο 41 παραγραφοσ 1 σκετικα με αποφασεισ για το δικαιωμα επικοινωνιασ
  • στα ελληνικά
 • Πιστοποιητικο αναφερομενο στο αρθρο 42 παραγραφοσ 1 σκετικα με την επιστροφη του παιδιου
  • στα ελληνικά

Αν έχετε ήδη αποθηκεύσει ένα έντυπο, πατήστε το κουμπί «Φόρτωση σχεδίου».

Αν έχετε ήδη αποθηκεύσει ένα έντυπο, πατήστε το κουμπί «Φόρτωση σχεδίου».


Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Τελευταία επικαιροποίηση : 27/09/2022