Brüsseli IIa määrus – Abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud vormid


Määrusega nr 2201/2003 seotud riigikohane teave ja elektroonilised vormid


Nõukogu määrust (EÜ) nr 2201/2003 (Brüsseli IIa määrus) kohaldatakse enne 1. augustit 2022 abielusasjades või vanemliku vastutusega seoses algatatud kohtumenetluste, ametlikult koostatud või ametlike dokumentidena registreeritud ametlike dokumentide ja kinnitatud või sõlmitud kohtulike kokkulepete suhtes.

1. augustil 2022 või pärast seda algatatud menetlustes on Brüsseli IIa määrus asendatud nõukogu määrusega (EL) 2019/1111 (Brüsseli IIb määrus). Lisateave Brüsseli IIb määruse kohta: teatised ja e-vormid.

Brüsseli IIa määrust kohaldatakse kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide vahel, välja arvatud Taani.

Brüsseli IIa määrusega määratakse kindlaks, millise liikmesriigi kohtud on pädevad tegema otsuseid vanemliku vastutusega seotud küsimustes või abieluasjades, kui need sisaldavad rahvusvahelist elementi. Lisaks nähakse sellega ette, et ühes liikmesriigis vanemliku vastutusega seotud küsimustes või abieluasjades tehtud kohtuotsust tunnustatakse teistes liikmesriikides ühegi erimenetluse järgimist nõudmata. Sõltuvalt otsuse liigist võib olla vaja täidetavaks tunnistamist (exequatur).

Lisaks täiendab ja tugevdab Brüsseli IIa määrus 1980. aasta Haagi konventsiooni, määrates kindlaks normid, mis reguleerivad liikmesriikidevahelist koostööd vanema sooritatud lapseröövi korral.


Iga liikmesriik määrab kindlaks vähemalt ühe keskasutuse, kes on Brüsseli IIa määruse kohaldamisel kontaktpunktiks.

Määrusega on nähtud ette neli tüüpvormi.

Vormide esitamine pädevale asutusele

Täidetud vormid tuleks saata asjaomasele pädevale asutusele selle asutuse nõutud viisil. Lisateavet pädevate asutuste, asjaomase siseriikliku seadusandja jt kontaktandmete kohta leiab Euroopa justiitsatlase rubriigist. Sellel lehel on ka otsingumootor, mis aitab leida pädevaid asutusi, kellele tuleb täidetud vormid saata.

Võite täita vormi internetis, kui klõpsate allpool oleval lingil.  Kui olete vormi täitmist juba alustanud ja mustandi salvestanud, saate selle üles laadida kasutades nuppu "Laadige mustand üles".

Alates 1. jaanuarist 2021 ei ole Ühendkuningriik enam ELi liikmesriik. Vaatamata sellele jätkuvad tsiviilõiguse valdkonnas ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Kuni 2024. aasta lõpuni saab Ühendkuningriiki jätkuvalt valida dünaamilistes veebivormides seoses eespool nimetatud menetlustega. Erandiks on avalike dokumentide vormid, mille puhul Ühendkuningriiki valida ei tohiks.

 • Artiklis 39 osutatud tõend kohtuotsuste kohta abieluasjades
  • järgmises keeles: eesti keel
   Laadige alla tühi vorm järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
  • Saada tühi vorm e-kirja vahendusel järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
 • Artiklis 39 osutatud tõend vanemlikku vastutust käsitlevate kohtuotsuste kohta
  • järgmises keeles: eesti keel
   Laadige alla tühi vorm järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
  • Saada tühi vorm e-kirja vahendusel järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
 • Artikli 41 lõikes 1 osutatud tõend suhtlusõigust käsitlevate kohtuotsuste kohta
  • järgmises keeles: eesti keel
   Laadige alla tühi vorm järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
  • Saada tühi vorm e-kirja vahendusel järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
 • Artikli 42 lõikes 1 osutatud tõend lapse tagasitoomise kohta
  • järgmises keeles: eesti keel
   Laadige alla tühi vorm järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
  • Saada tühi vorm e-kirja vahendusel järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)

Kui teil juba on salvestatud vorm, kasutage nuppu „Laadige mustand”.

Kui teil juba on salvestatud vorm, kasutage nuppu „Laadige mustand”.


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Viimati uuendatud : 27/09/2022