Bryssel II a -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat – lomakkeet


Jäsenvaltioiden toimittamat tiedot asetuksesta N:o 2201/2003 ja siihen liittyvät sähköiset lomakkeet


Neuvoston asetusta (EY) N:o 2201/2003 (Bryssel II a -asetus) sovelletaan ainoastaan ennen 1. elokuuta 2022 vireille tulleisiin avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskeviin oikeudenkäyntimenettelyihin sekä ennen tuota päivää laadittuihin tai rekisteröityihin virallisiin asiakirjoihin ja tuomioistuimessa hyväksyttyihin tai tehtyihin sovintoihin.

Bryssel II a -asetus on korvattu neuvoston asetuksella (EU) 2019/1111 (Bryssel II b -asetus) 1. elokuuta 2022 ja sen jälkeen vireille pantujen menettelyjen osalta. Lisätietoja Bryssel II b -asetuksesta: ilmoitukset ja verkkolomakkeet.

Bryssel II a -asetusta sovelletaan kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa Tanskaa lukuun ottamatta.

Bryssel II a -asetuksessa määritetään, minkä jäsenvaltion tuomioistuimet ovat toimivaltaisia käsittelemään vanhempainvastuuta tai avioliittoa koskevat asiat, joihin liittyy kansainvälinen ulottuvuus. Siinä säädetään myös, että missä tahansa jäsenvaltiossa annettu avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskeva päätös tunnustetaan muissa jäsenvaltioissa ilman eri menettelyä. Päätöksen tyypistä riippuen voi olla tarpeen julistaa se täytäntöönpanokelpoiseksi (ns. eksekvatuurimenettely).

Bryssel II a -asetuksella myös täydennetään ja vahvistetaan vuoden 1980 Haagin yleissopimusta määrittelemällä säännöt, jotka koskevat yhteistyötä jäsenvaltioiden välisissä vanhempien tekemissä lapsikaappauksissa.

Jokaisen jäsenvaltion on nimettävä vähintään yksi keskusviranomainen, jonka tehtävänä on avustaa Bryssel II a -asetuksen soveltamisessa.

Asetukseen on liitetty yhdeksän vakiolomaketta.

Lomakkeiden lähettäminen toimivaltaiselle viranomaiselle

Täytetyt lomakkeet lähetetään asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle sen edellyttämällä tavalla. Lisätietoja toimivaltaisten viranomaisten yhteystiedoista, sovellettavasta kansallisesta lainsäädännöstä ym. on saatavilla Euroopan oikeudellisessa atlaksessa. Sivulla olevan hakutoiminnon avulla voi hakea ne toimivaltaiset viranomaiset, joille täytetyt lomakkeet lähetetään.

Alla olevista linkeistä pääsee täyttämään sähköisen lomakkeen. Jos olet jo aloittanut lomakkeen täyttämisen ja tallentanut luonnoksen, voit ladata sen "Lataa luonnos" - toiminnolla.

Yhdistynyt kuningaskunta ei 1. tammikuuta 2021 alkaen ole enää EU:n jäsenvaltio. Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat kuitenkin EU:n lainsäädännön mukaisesti. Vuoden 2024 loppuun asti Yhdistynyt kuningaskunta on edelleen valittavissa näitä menettelyjä ja oikeudenkäyntejä koskevissa oikeusportaalin dynaamisissa lomakkeissa. Poikkeuksena tästä ovat yleisiin asiakirjoihin liitettävät vakiolomakkeet, joissa Yhdistynyttä kuningaskuntaa ei pidä enää valita.

Tallenna lomakkeen luonnos, jos keskeytät lomakkeen täyttämisen 30 minuutiksi, tai kaikki syöttämäsi tiedot häviävät.

 • 39 artiklassa tarkoitettu avioliittoasiassa annettua tuomiota koskeva todistus
  • kieli: suomi
 • 39 artiklassa tarkoitettu vanhempainvastuuta koskevissa asioissa annettua tuomiota koskeva todistus
  • kieli: suomi
 • 41 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tapaamisoikeutta koskevissa asioissa annettua tuomiota koskeva todistus
  • kieli: suomi
 • 42 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu todistus lapsen palauttamisesta
  • kieli: suomi

Jos olet jo tallentanut lomakkeen, käytä ''Lataa luonnos'' - toimintoa.

Jos olet jo tallentanut lomakkeen, käytä ''Lataa luonnos'' - toimintoa.


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

Päivitetty viimeksi : 27/09/2022