Reglamentas „Briuselis IIa“. Su santuoka ir tėvų pareigomis susijusios formos


Nacionalinė informacija ir elektroninės formos, susijusios su Reglamentu Nr. 2201/2003


Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 (Reglamentas „Briuselis IIa“) taikomas iki 2022 m. rugpjūčio 1 d. pradėtiems teismo procesams, oficialiai parengtiems arba užregistruotiems autentiškiems dokumentams ir patvirtintiems arba sudarytiems teisminiams susitarimams, susijusiems su santuoka ir tėvų pareigomis.

Jei byla pradėta 2022 m. rugpjūčio 1 d. arba vėliau, jai taikomas ne Reglamentas „Briuselis IIa“, o jį pakeitęs Tarybos reglamentas (ES) 2019/1111 (Reglamentas „Briuselis IIb“). Papildoma informacija apie Reglamentą „Briuselis IIb“ pranešimai ir internete pateiktos formos.

Reglamentas „Briuselis IIa“ taikomas visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, išskyrus Daniją.

Pagal Reglamentą „Briuselis IIa“ nustatoma, kurios valstybės narės teismai turi jurisdikciją spręsti su tėvų pareigomis ar santuoka susijusias bylas, kai joms būdingas tarptautinis elementas. Tame reglamente taip pat nustatyta, kad valstybėje narėje priimtas sprendimas, susijęs su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažįstamas kitose valstybėse narėse netaikant jokių specialių procedūrų. Atsižvelgiant į sprendimo rūšį, jį gali reikėti paskelbti vykdytinu (egzekvatūra).

Be to, Reglamentu „Briuselis IIa“ papildoma ir sustiprinama 1980 m. Hagos konvencija, nes nustatomos taisyklės dėl valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimo tėvų vykdomo vaikų grobimo atvejais.

Kiekviena valstybė narė paskiria bent vieną centrinę instituciją, kuri padeda taikyti Reglamentą „Briuselis IIa“.

Reglamentu nustatytos keturios standartinės formos.

Formų pateikimas kompetentingai institucijai

Užpildytos formos turėtų būti nusiųstos atitinkamai kompetentingai institucijai jos nurodytu būdu. Daugiau informacijos apie kompetentingų institucijų, atitinkamų nacionalinės teisės aktų leidėjų ir t. t. kontaktinius duomenis galima rasti skiltyje „Europos teisminis atlasas“. Šiame puslapyje pateikiama paieškos priemonė, padėsianti rasti kompetentingas institucijas, kurioms reikia siųsti užpildytas formas.

Šias formas galite užpildyti internete nuspaudę vieną iš šių nuorodų. Jeigu jau pradėjote pildyti formą ir įrašėte jos juodraštį, galite ją įkelti naudodami mygtuką „Įkelti juodraštį“.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. Jungtinė Karalystė nebėra ES valstybė narė. Tačiau civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Iki 2024 m. pabaigos Jungtinė Karalystė gali būti toliau pasirenkama pildant internetines (dinamines) formas šių procesų ir procedūrų tikslais. Šios taisyklės išimtis yra viešųjų dokumentų formos, kuriose Jungtinė Karalystė neturėtų būti pasirinkta.

Jei neatliksite jokių veiksmų ilgiau nei 30 min. ir neįrašysite juodraščio, visi Jūsų įvesti duomenys dings

 • 39 Straipsnyje nurodytas pažymėjimas dėl teismo sprendimų santuokos bylose
  •  lietuvių
 • 39 straipsnyje nurodytas pažymėjimas dėl teismo sprendimų dėl tėvų pareigų
  •  lietuvių
 • 41 straipsnio 1 dalyje nurodytas pažymėjimas dėl teismo sprendimų dėl bendravimo teisių
  •  lietuvių
 • 42 straipsnio 1 dalyje nurodytas pažymėjimas dėlteismo sprendimų dėl vaiko sugrąžinimo
  •  lietuvių

Jei formą jau įrašėte, naudokitės mygtuku „Įkelti juodraštį“.

Jei formą jau įrašėte, naudokitės mygtuku „Įkelti juodraštį“.


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.

Paskutinis naujinimas : 27/09/2022