Nariadenie Brusel IIa – formuláre týkajúce sa materstva a rodičovských práv a povinností pre manželské veci a veci rodičovských práv a povinností


Vnútroštátne informácie a online formuláre týkajúce sa nariadenia č. 2201/2003


Nariadenie Rady (ES) č 2201/2003 (nariadenie Brusel IIa) sa vzťahuje na konania začaté, na verejné listiny úradne vyhotovené alebo zaregistrované a na súdne zmiery schválené alebo uzavreté v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností pred 1. augustom 2022.

V prípade konaní, ktoré sa začali 1. augusta 2022 alebo neskôr, bolo nariadenie Brusel IIa nahradené nariadením Rady (EÚ) 2019/1111 (nariadenie Brusel IIb). Doplňujúce informácie o nariadení Brusel IIb: oznámeniaonline formuláre.

Nariadenie Brusel IIa sa uplatňuje medzi všetkými členskými štátmi Európskej únie s výnimkou Dánska.

V nariadení Brusel IIa sa určuje to, súdy ktorého členského štátu majú právomoc rozhodovať vo veciach rodičovských práv a povinností alebo v manželských veciach, ak existuje medzinárodný prvok. Ďalej sa v ňom stanovuje, že rozhodnutie v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností vydané v členskom štáte sa uznáva v ostatných členských štátoch bez osobitného konania. V závislosti od druhu rozhodnutia môže byť potrebné vyhlásenie vykonateľnosti („exequatur“).

Okrem toho nariadenie Brusel IIa dopĺňa a posilňuje Haagsky dohovor z roku 1980 tým, že stanovuje pravidlá spolupráce v prípadoch únosov detí rodičmi, ku ktorým dochádza medzi členskými štátmi.

Každý členský štát určí aspoň jeden ústredný orgán, ktorý bude pomáhať pri uplatňovaní nariadenia Brusel IIa.

Nariadenie zavádza použitie štyroch vzorových tlačív.

Predkladanie formulárov príslušnému orgánu

Vyplnené formuláre by sa mali zaslať relevantnému príslušnému orgánu spôsobom, ktorý vyžaduje tento orgán. Viac informácií o kontaktných údajoch príslušných orgánov, príslušného vnútroštátneho zákonodarcu atď. nájdete v časti Európsky justičný atlas. Táto stránka obsahuje vyhľadávací nástroj na vyhľadávanie príslušných orgánov, ktorým sa majú zaslať vyplnené formuláre.

Tieto tlačivá môžete vyplniť online po kliknutí na jeden z uvedených odkazov. Ak ste už začali vypĺňať tlačivo a uložili koncept, môžete ho načítať použitím tlačidla „Zobraziť koncept“.

Od 1. januára 2021 Spojené kráľovstvo už nie je členským štátom EÚ. Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, však budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Do konca roku 2024 možno Spojené kráľovstvo naďalej vybrať spomedzi možností v online (dynamických) formulároch týkajúcich sa týchto postupov a konaní. Výnimkou z tohto pravidla sú formuláre verejných listín, v ktorých Spojené kráľovstvo nemožno vybrať.

V prípade, že neuložíte návrh, budú všetky zadané údaje po 30 minútach od poslednej aktivity vymazané!

 • Osvedčenie podľa článku 39 týkajúce sa rozsudkov v manželských veciach
  • v/vo slovenčina
 • Osvedčenie podľa článku 39 týkajúce sa rozsudkov o rodičovských právach a povinnostiach
  • v/vo slovenčina
 • Osvedčenie podľa článku 41 ods. 1 týkajúce sa rozsudkov o práve styku
  • v/vo slovenčina
 • Osvedčenie podľa v článku 42 ods. 1 týkajúce sa návratu dieťaťa
  • v/vo slovenčina

Ak ste už tlačivo uložili, použite tlačidlo „zobraziť koncept“.

Ak ste už tlačivo uložili, použite tlačidlo „zobraziť koncept“.


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia : 27/09/2022