Bryssel IIa-förordningen – formulär för äktenskapsmål och mål om föräldraansvar


Nationell information och webbformulär som rör förordning nr 2201/2003


Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 (Bryssel IIa-förordningen) är tillämplig på rättsliga förfaranden, officiella handlingar och förlikningar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar från tiden före den 1 augusti 2022.

För förfaranden som inleddes den 1 augusti 2022 eller senare har Bryssel IIa-förordningen ersatts av rådets förordning (EU) 2019/1111 (Bryssel IIb-förordningen). Ytterligare information om Bryssel IIb-förordningen: nationell information och webbformulär.

Bryssel IIa-förordningen gäller mellan alla EU:s medlemsstater med undantag för Danmark.

I Bryssel IIa-förordningen fastställs vilka domstolar som är behöriga att besluta i mål om föräldraansvar eller äktenskapsmål, om internationella inslag föreligger. I förordningen föreskrivs också att ett avgörande i ett äktenskapsmål eller ett mål om föräldraansvar som har meddelats i en medlemsstat ska erkännas i övriga medlemsstater utan något särskilt förfarande. Beroende på typ av avgörande kan en verkställbarhetsförklaring (exekvatur) krävas.

Bryssel IIa-förordningen kompletterar och förstärker dessutom 1980 års Haagkonvention genom att fastställa regler för samarbete vid föräldrars bortförande av barn mellan medlemsstaterna.

Varje medlemsstat ska utse minst en centralmyndighet som ska bistå vid tillämpningen av Bryssel IIa-förordningen.

I förordningen föreskrivs fyra standardformulär.

Skicka ditt formulär till behörig myndighet

Ifyllda blanketter ska sändas till relevant behörig myndighet på det sätt som myndigheten anger. Mer information om kontaktuppgifter för behöriga myndigheter, relevant nationell lagstiftare osv. finns i avsnittet Europeisk rättslig atlas. Den här sidan innehåller ett sökverktyg för den som vill hitta den behöriga myndighet som det ifyllda formuläret ska sändas till.

Dessa formulär kan fyllas i efter att man klickat på en av länkarna nedan. Har man redan påbörjat och sparat ett utkast kan det hämtas med knappen "Hämta utkast".

Storbritannien är inte länge ett EU-land. Men på privaträttens område kommer de pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Fram till slutet av 2024 går det att välja Storbritannien i de dynamiska webbformulären för sådana ärenden och förfaranden. Ett undantag är dock formulär för offentliga handlingar där det inte går att välja Storbritannien.

Observera att all införd information försvinner efter 30 minuters inaktivitet, såvida inte ett utkast har sparats.

 • Intyg om domar i äktenskapsmål enligt artikel 39
  • på svenska
 • Intyg om domar om föräldraansvar enligt artikel 39
  • på svenska
 • Intyg om domar om umgänge enligt artikel 41.1
  • på svenska
 • Intyg om återlämnande av barn enligt artikel 42.1
  • på svenska

Om du redan har ett formulär använd knappen ''Hämta utkast''.

Om du redan har ett formulär använd knappen ''Hämta utkast''.


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Senaste uppdatering : 27/09/2022