Формуляри за обезщетения за жертви на престъпления


Специфична информация за отделните държави и национални онлайн формуляри във връзка с Директива 2004/80/EC.


За да се помогне на жертвите на тежки, умишлени престъпления да получат достъп до обезщетение в презгранични случаи, Директивата създава механизъм за сътрудничество между националните органи:

  • Лицата, станали жертва на престъпление, докато са в чужбина (в държавата — членка на ЕС, в която не живеят), могат да подадат молбата до органа за помощ в държавата, в която живеят.
  • Органът за помощ превежда и предава молбата на органа, вземащ решение, в държавата членка, където е било извършено престъплението. Органът, вземащ решение, отговаря за оценяването на молбата и изплащането на обезщетението.

Директивата предвижда два стандартни формуляра за предаване на молби за обезщетение в трансгранични случаи.

Изпращане на формуляри на компетентните органи

Попълнените формуляри следва да се изпратят на съответния компетентен орган по начин, изискван от органа. Повече информация за данните за контакт с компетентните органи, съответния национален законодателен орган и т.н. може да бъде намерена в разделd „Европейски съдебен атлас“ . Тази страница включва инструмент за търсене, чрез който да се намерят компетентните органи, на които следва да се изпратят попълнените формуляри.

Допълнителна информация: Компенсация

Можете да попълните формулярите онлайн, като щракнете на една от следните връзки. Ако вече сте започнали да попълвате формуляр и сте запазили негова версия, можете да я качите на сайта, като използвате бутона "Заредете версията".

От 1 януари 2021 г. Обединеното кралство вече не е държава—членка на ЕС. В областта на гражданското правосъдие обаче текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. До края на 2024 г. Обединеното кралство може да бъде избирано в онлайн (динамичните) формуляри за целите на тези процедури и производства. Изключение от това правило са стандартните удостоверения към официални документи, в които Обединеното кралство не следва да бъде избирано.

За ваша информация, ако в рамките на 30 минути не извършите никакво действие, въведената от вас информация ще бъде загубена, освен ако не сте я запазили!

  • Формуляр за предаване на молба за обезщетение при презгранични случаи
    • на  български
  • Формуляр за предаване на решение по молба за обезщетение при презгранични случаи
    • на  български

Ако вече сте запазили формуляра, моля, използвайте бутона „заредете версията“.

Ако вече сте запазили формуляра, моля, използвайте бутона „заредете версията“.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация : 19/01/2023