Formularer vedrørende erstatning til ofre for forbrydelser


Nationale oplysninger og onlineformularer vedrørende direktiv 2004/80/EF.


For at hjælpe ofre for forsætlige voldsforbrydelser med at få adgang til erstatning i sager, der går på tværs af grænserne, indføres der ved direktivet en samarbejdsordning mellem de nationale myndigheder:

  • Personer, der bliver ofre for kriminalitet, mens de opholder sig i udlandet (i en EU-medlemsstat, hvor de ikke bor), kan indgive ansøgningen til den bistandsydende myndighed i den stat, de bor i.
  • Den bistandsydende myndighed oversætter og videresender ansøgningen til den besluttende myndighed i den medlemsstat, hvor forbrydelsen blev begået. Den besluttende myndighed er ansvarlig for at behandle ansøgningen og udbetale erstatning.

Direktivet indeholder to standardformularer til fremsendelse af ansøgninger om erstatning i situationer, der går på tværs af grænserne.

Indsendelse af formularer til den kompetente myndighed

Udfyldte formularer sendes til den relevante kompetente myndighed på den måde, som myndigheden ønsker. Yderligere oplysninger om, hvordan man kan kontakte de kompetente myndigheder, den relevante nationale lovgivning osv. findes i afsnittet om Det Europæiske Retlige Atlas. Denne side indeholder et søgeværktøj til at finde de kompetente myndigheder, som de udfyldte formularer skal sendes til.

Yderligere oplysninger Erstatning

Du kan udfylde disse formularer online ved at klikke på et af linkene nedenfor. Hvis du allerede er begyndt at udfylde en formular og har gemt et udkast, kan du hente det ved at klikke på "Upload udkast".

Fra og med den 1. januar 2021 er Det Forenede Kongerige ikke længere medlem af EU. Men på det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. Indtil udgangen af 2024, kan man fortsat vælge Det Forenede Kongerige i de (dynamiske) onlineformularer, der anvendes til disse sager. En undtagelse fra denne regel gælder for formularer til offentlige dokumenter, hvor Det Forenede Kongerige ikke kan vælges.

Bemærk, at hvis der er mere end 30 minutters inaktivitet, forsvinder alle de indtastede oplysninger, medmindre der er gemt et udkast!

  • Formular til fremsendelse af en ansøgning om erstatning i grænseoverskridende situationer
    • på dansk
  • Formular til fremsendelse af en afgørelse om en erstatningsansøgning i grænseoverskridende situationer
    • på dansk

Hvis du allerede har gemt en formular, trykkes der på ''upload udkast''.

Hvis du allerede har gemt en formular, trykkes der på ''upload udkast''.


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering : 19/01/2023