Formularer vedrørende erstatning til ofre for forbrydelser


Nationale oplysninger og onlineformularer vedrørende direktiv 2004/80/EF.


Forordningen er gældende mellem alle Den Europæiske Unions medlemsstater.

Alle medlemsstater sikrer, at der i kraft af deres nationale regler forefindes en ordning for erstatning til ofre for forsætlige voldsforbrydelser begået på deres eget område, som garanterer en rimelig og passende erstatning til ofre. Erstatningen skal være tilgængelig i såvel nationale som grænseoverskridende sager, dvs. uanset ofrets bopælsland og uanset, hvilken medlemsstat forbrydelsen er begået i.

Med direktivet indføres der mellem de nationale myndigheder en samarbejdsordning vedrørende fremsendelse af ansøgninger om erstatning i grænseoverskridende sager. Ofre for en forbrydelse begået uden for den medlemsstat, hvor disse sædvanligvis er bosat, kan indgive ansøgning til en myndighed i deres bopælsstat (den "bistandsydende myndighed") og herfra få hjælp til praktiske og administrative formaliteter. Myndigheden i den sædvanlige bopælsstat videresender ansøgningen direkte til myndigheden i den medlemsstat, hvor forbrydelsen blev begået ("den besluttende myndighed"), der er ansvarlig for behandling af ansøgningen og for udbetaling af erstatningsbeløb.

Forordningen foreskriver anvendelse af to standardformularer.

Indsendelse af formularer til den kompetente myndighed

Udfyldte formularer bør sendes til den relevante kompetente myndighed på den måde, som myndigheden ønsker. Yderligere oplysninger om, hvordan man kan kontakte de kompetente myndigheder, den relevante nationale lovgivning osv. findes i afsnittet om Det Europæiske Retlige Atlas. Denne side indeholder et søgeværktøj til at finde de kompetente myndigheder, som de udfyldte formularer skal sendes til.

Yderligere oplysninger: Erstatning

Du kan udfylde disse formularer online ved at klikke på et af linkene nedenfor. Hvis du allerede er begyndt at udfylde en formular og har gemt et udkast, kan du hente det ved at klikke på "Upload udkast".

Fra og med den 1. januar 2021 er Det Forenede Kongerige ikke længere medlem af EU. Men på det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. Indtil udgangen af 2022, kan man fortsat vælge Det Forenede Kongerige i de (dynamiske) onlineformularer, der anvendes til disse sager. En undtagelse fra denne regel gælder for formularer til offentlige dokumenter, hvor Det Forenede Kongerige ikke kan vælges.

  • Formular til fremsendelse af en ansøgning om erstatning i grænseoverskridende situationer
    • på dansk
  • Formular til fremsendelse af en afgørelse om en erstatningsansøgning i grænseoverskridende situationer
    • på dansk

Hvis du allerede har gemt en formular, trykkes der på ''upload udkast''.

Hvis du allerede har gemt en formular, trykkes der på ''upload udkast''.


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering : 26/09/2022