Έντυπα για την αποζημίωση θυμάτων εγκληματικών πράξεων


Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα για κάθε χώρα αναφορικά με την οδηγία 2004/80/ΕΚ.


Για να μπορούν τα θύματα βίαιων εγκληματικών πράξεων οι οποίες τελέστηκαν εκ προθέσεως να έχουν ευχερέστερη πρόσβαση σε αποζημίωση σε διασυνοριακές υποθέσεις, η οδηγία θεσπίζει σύστημα συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών:

  • Τα πρόσωπα που πέφτουν θύματα εγκληματικής πράξης ενώ βρίσκονται στο εξωτερικό (σε κράτος μέλος της ΕΕ στο οποίο δεν διαμένουν) μπορούν να υποβάλουν την αίτηση στην αρχή συνδρομής του κράτους διαμονής τους.
  • Η αρχή συνδρομής μεταφράζει και διαβιβάζει την αίτηση στην αρχή απόφασης του κράτους μέλους στο οποίο τελέστηκε η εγκληματική πράξη. Η αρχή απόφασης είναι αρμόδια για την αξιολόγηση της αίτησης και την καταβολή της αποζημίωσης.

Η οδηγία προβλέπει δύο έντυπα για τη διαβίβαση των αιτήσεων αποζημίωσης σε διασυνοριακές καταστάσεις.

Υποβολή εντύπων στην αρμόδια αρχή

Τα συμπληρωμένα έντυπα πρέπει να αποστέλλονται στη σχετική αρμόδια αρχή κατά τον τρόπο που απαιτείται από την αρχή. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων αρχών, τον αρμόδιο εθνικό νομοθέτη κ.λπ. διατίθενται στην ενότητα Ευρωπαϊκός Δικαστικός Άτλας. Η σελίδα αυτή περιλαμβάνει εργαλείο αναζήτησης για τον εντοπισμό των αρμόδιων αρχών στις οποίες πρέπει να αποστέλλονται τα συμπληρωμένα έντυπα.

Συμπληρωματικές πληροφορίες: Αποζημίωση

Μπορείτε να συμπληρώσετε αυτά τα έντυπα επιγραμμικά επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω συνδέσμους.  Εάν έχετε ήδη αρχίσει ένα έντυπο και αποθηκεύσει ένα σχέδιο, μπορείτε να το φορτώσετε χρησιμοποιώντας το κουμπί «Φόρτωση σχεδίου».

Από την 1η Ιανουαρίου 2021, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι πλέον κράτος μέλος της ΕΕ. Ωστόσο, στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Μέχρι το τέλος του 2024, θα είναι δυνατή η επιλογή του Ηνωμένου Βασιλείου στα ηλεκτρονικά (δυναμικά) έντυπα που συμπληρώνονται για τους σκοπούς των εν λόγω διαδικασιών και δικών. Εξαίρεση σ΄ αυτόν τον κανόνα αποτελούν τα έντυπα δημόσιων εγγράφων, κατά τη συμπλήρωση των οποίων δεν θα είναι δυνατή η επιλογή του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σας ενημερώνουμε ότι, σε περίπτωση αδράνειας από μέρους σας μεγαλύτερης των 30 λεπτών, όλα τα στοιχεία που έχετε εισαγάγει θα χαθούν, εκτός αν αποθηκεύσετε ένα πρόχειρο σχέδιο!

  • Έντυπο για τη διαβίβαση αίτησης αποζημίωσης σε υποθέσεις με διασυνοριακό χαρακτήρα
    • στα ελληνικά
  • Έντυπο για τη διαβίβαση απόφασης σχετικά με αίτηση αποζημίωσης σε υποθέσεις με διασυνοριακό χαρακτήρα
    • στα ελληνικά

Αν έχετε ήδη αποθηκεύσει ένα έντυπο, πατήστε το κουμπί «Φόρτωση σχεδίου».

Αν έχετε ήδη αποθηκεύσει ένα έντυπο, πατήστε το κουμπί «Φόρτωση σχεδίου».


Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Τελευταία επικαιροποίηση : 19/01/2023