Formulieren inzake de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven


Landspecifieke informatie en onlineformulieren betreffende Richtlijn 2004/80/EG.


Teneinde slachtoffers van opzettelijke geweldmisdrijven te helpen toegang te krijgen tot schadeloosstelling in grensoverschrijdende zaken, is in de richtlijn een systeem van samenwerking tussen nationale instanties opgezet.

  • Personen die in het buitenland (d.w.z. in een EU-lidstaat waar zij niet wonen) het slachtoffer zijn geworden van een misdrijf, kunnen de aanvraag indienen bij de assistentieverlenende instantie van de staat waar zij wonen.
  • De assistentieverlenende instantie vertaalt de aanvraag en stuurt deze door naar de beslissende instantie in de lidstaat waar het misdrijf is gepleegd. De beslissende instantie is verantwoordelijk voor de beoordeling van de aanvraag en de betaling van de schadeloosstelling.

De richtlijn voorziet in twee standaardformulieren voor de verzending van aanvragen om schadeloosstelling in grensoverschrijdende zaken.

Indiening van formulieren bij de bevoegde autoriteit

Ingevulde formulieren moeten aan de betrokken bevoegde autoriteit worden toegezonden op de door die autoriteit voorgeschreven wijze. Meer informatie over de contactgegevens van de bevoegde autoriteiten, de relevante nationale wetgever enz. is te vinden in de rubriek Europese justitiële atlas. Deze pagina bevat een zoekinstrument om de bevoegde autoriteiten te vinden waaraan ingevulde formulieren moeten worden toegezonden.

Aanvullende informatie: Schadeloosstelling van slachtoffers van strafbare feiten

U kunt deze formulieren online invullen door één van de onderstaande links aan te klikken. Als u reeds een formulier hebt gecreëerd en een voorlopige versie hebt opgeslagen, kunt u die uploaden via de knop "voorlopige versie uploaden".

Per 1 januari 2021 is het Verenigd Koninkrijk geen lid van de EU meer. Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, echter onder het EU-recht vallen. Tot eind 2024 behoort het Verenigd Koninkrijk nog tot de keuzemogelijkheden in de (dynamische) online formulieren voor deze procedures. Een uitzondering op deze regel vormen de formulieren voor openbare documenten, waarin het Verenigd Koninkrijk niet gekozen dient te worden.

  • Formulier voor de toezending van een aanvraag om schadeloosstelling in grensoverschrijdende situaties
    • in het Nederlands
  • Formulier voor de toezending van een beslissing over een aanvraag om schadeloosstelling in grensoverschrijdende situaties
    • in het Nederlands

Als u al een formulier hebt opgeslagen, maak dan gebruik van de functie ''voorlopige versie uploaden''.

Als u al een formulier hebt opgeslagen, maak dan gebruik van de functie ''voorlopige versie uploaden''.


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.

Laatste update : 19/01/2023