Kompensata dla ofiar przestępstw – formularze


Informacje krajowe i formularze online na potrzeby dyrektywy nr 2004/80/WE.


Aby pomóc ofiarom umyślnych przestępstw popełnionych z użyciem przemocy w uzyskaniu kompensaty w sprawach transgranicznych, dyrektywa ustanawia następujący system współpracy organów krajowych:

  • Osoby, które padły ofiarą przestępstwa podczas pobytu za granicą (w państwie członkowskim UE, w którym nie mieszkają), mogą złożyć wniosek do organu pomocniczego w państwie zamieszkania.
  • Organ pomocniczy tłumaczy wniosek i przekazuje go organowi orzekającemu w państwie członkowskim, w którym popełniono przestępstwo. To do organu orzekającego należy ocena wniosku oraz wypłata kompensaty.

Dyrektywa przewiduje dwa standardowe formularze wniosków o kompensatę w sytuacjach transgranicznych.

Przedkładanie formularzy właściwemu organowi

Completed forms should be sent to the relevant competent authority in a manner required by the authority. More information on the contact details for competent authorities, relevant national legislature etc. can be found in the European Judicial Atlas section. This page includes a search tool to find the competent authorities to which to send completed forms.

Dodatkowe informacje: Kompensata

Niniejsze formularze można wypełnić online klikając na jeden z poniższych linków. Jeżeli zacząłeś już wypełniać formularz i zapisałeś jego projekt, możesz go załadować naciskając przycisk „Załaduj wersję roboczą”.

Od 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania nie jest państwem członkowskim UE. Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone w mocy prawa UE. Do końca 2024 r. Wielką Brytanię można nadal wybierać w dostępnych online formularzach (dynamicznych) na potrzeby postępowań i procedur. Wyjątkiem od tej reguły są formularze do dokumentów urzędowych, w których nie należy wybierać Wielkiej Brytanii.

Uwaga: jeżeli w ciągu 30 minut nie zostanie wykonana żadna czynność, wprowadzona treść zostanie utracona, jeżeli nie zapisano wersji roboczej!

  • Formularz służący przekazywaniu wniosku o kompensatę w sytuacjach transgranicznych
    • w jęz. polski
  • Formularz służący przekazaniu orzeczenia w sprawie wniosku o kompensatę w sytuacjach transgranicznych
    • w jęz. polski

Jeżeli formularz jest już zapisany, proszę kliknąć przycisk „Załaduj wersję roboczą''.

Jeżeli formularz jest już zapisany, proszę kliknąć przycisk „Załaduj wersję roboczą''.


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.

Ostatnia aktualizacja : 19/01/2023