Formuláre pre odškodnenie obetí trestných činov


Vnútroštátne informácie a online formuláre týkajúce sa smernice 2004/80/ES.


Na umožnenie obetiam násilných úmyselných trestných činov získať prístup k odškodneniu v cezhraničných situáciách smernica vytvára systém spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi:

  • Osoby, ktoré sa stanú obeťou trestného činu počas pobytu v zahraničí (v členskom štáte EÚ, v ktorom nežijú), môžu podať žiadosť asistenčnému orgánu v štáte, v ktorom žijú.
  • Asistenčný orgán zabezpečí preklad tejto žiadosti a odošle ju rozhodujúcemu orgánu členského štátu, v ktorom došlo k trestnému činu. Rozhodovací orgán je zodpovedný za posúdenie žiadosti a vyplatenie odškodnenia.

V smernici sa stanovujú dva štandardné formuláre na zasielanie žiadostí o odškodnenie v cezhraničných situáciách.

Predkladanie formulárov príslušnému orgánu

Vyplnené formuláre by sa mali zaslať relevantnému príslušnému orgánu spôsobom, ktorý vyžaduje tento orgán. Viac informácií o kontaktných údajoch príslušných orgánov, príslušného vnútroštátneho zákonodarcu atď. nájdete v časti Európsky justičný atlas. Táto stránka obsahuje vyhľadávací nástroj na vyhľadávanie príslušných orgánov, ktorým sa majú zaslať vyplnené formuláre.

Doplňujúce informácie: Odškodnenie

Tieto tlačivá môžete vyplniť online po kliknutí na jeden z uvedených odkazov. Ak ste už začali vypĺňať tlačivo a uložili koncept, môžete ho načítať použitím tlačidla „Zobraziť koncept“.

Od 1. januára 2021 Spojené kráľovstvo už nie je členským štátom EÚ. Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, však budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Do konca roku 2024 možno Spojené kráľovstvo naďalej vybrať spomedzi možností v online (dynamických) formulároch týkajúcich sa týchto postupov a konaní. Výnimkou z tohto pravidla sú formuláre verejných listín, v ktorých Spojené kráľovstvo nemožno vybrať.

V prípade, že neuložíte návrh, budú všetky zadané údaje po 30 minútach od poslednej aktivity vymazané!

  • Formulár pre odosielanie žiadosti o odškodnenie v cezhraničnej situácii
    • v/vo slovenčina
  • Formulár pre odosielanie rozhodnutia o žiadosti o odškodnenie v cezhraničnej situácii
    • v/vo slovenčina

Ak ste už tlačivo uložili, použite tlačidlo „zobraziť koncept“.

Ak ste už tlačivo uložili, použite tlačidlo „zobraziť koncept“.


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia : 19/01/2023