Blanketter om ersättning till brottsoffer


Nationell information och webbformulär som rör direktiv 2004/80/EG


För att hjälpa offer för våldsbrott få ersättning i ett annat EU-land fastställs i direktivet ett samarbetssystem mellan nationella myndigheter:

  • Personer som faller offer för brott medan de är utomlands (i ett EU-land där de inte bor) kan lämna in ansökan till biståndsmyndigheten i den stat där de bor.
  • Biståndsmyndigheten översätter och vidarebefordrar ansökan till beslutsmyndigheten i det EU-land där brottet begicks. Beslutsmyndigheten ansvarar för att bedöma ansökan och betala ersättningen.

I direktivet föreskrivs två standardformulär för ansökningar om ersättning i gränsöverskridande situationer.

Skicka ditt formulär till behörig myndighet

Ifyllda blanketter ska sändas till relevant behörig myndighet på det sätt som myndigheten anger. Mer information om kontaktuppgifter för behöriga myndigheter, relevant nationell lagstiftare osv. finns i avsnittet Europeisk rättslig atlas. Den här sidan innehåller ett sökverktyg för den som vill hitta den behöriga myndighet som det ifyllda formuläret ska sändas till.

Ytterligare information: Ersättning

Dessa formulär kan fyllas i efter att man klickat på en av länkarna nedan. Har man redan påbörjat och sparat ett utkast kan det hämtas med knappen "Hämta utkast".

Storbritannien är inte länge ett EU-land. Men på privaträttens område kommer de pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Fram till slutet av 2024 går det att välja Storbritannien i de dynamiska webbformulären för sådana ärenden och förfaranden. Ett undantag är dock formulär för offentliga handlingar där det inte går att välja Storbritannien.

Observera att all införd information försvinner efter 30 minuters inaktivitet, såvida inte ett utkast har sparats.

  • Blankett för ansökan om ersättning i gränsöverskridande fall
    • på svenska
  • Blankett för översändande av beslut om en ansökan om ersättning i gränsöverskridande fall
    • på svenska

Om du redan har ett formulär använd knappen ''Hämta utkast''.

Om du redan har ett formulär använd knappen ''Hämta utkast''.


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Senaste uppdatering : 19/01/2023