Формуляри за решенията по граждански и търговски дела


Регламент (ЕС) № 1215/2012 от 12 декември 2012 г. и Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела


Регламент (ЕС) № 1215/2012 (Регламент „Брюксел І“ (преработен текст)) замени Регламент (ЕО) № 44/2001 от 10 януари 2015 г. Този нов Регламент се прилага само по отношение на започнали след 10 януари 2015 г. съдебни производства, формално съставени автентични актове или вписани като такива актове на 10 януари 2015 г. и след това и съдебни спогодби, одобрени или сключени на 10 януари 2015 г. и след това. Регламентът се прилага между всички държави — членки на Европейския съюз, включително Дания, въз основа на паралелно споразумение относно Регламент № 44/2001 с Европейския съюз. Това споразумение влезе в сила на 1 юли 2007 г.

Регламент (ЕО) № 44/2001 продължава да се прилага по отношение на съдебни решения, постановени по дела, започнали преди 10 януари 2015 г., на формално съставени автентични актове или вписани като такива актове преди 10 януари 2015 г. и на съдебни спогодби, одобрени или сключени преди 10 януари 2015 г.

Регламент (ЕС) № 1215/2012 предвижда два формуляра: удостоверение за решение по граждански и търговски дела и удостоверение за автентичен акт/съдебна спогодба.

Регламент (ЕО) № 44/2001 съдържа два формуляра.

За допълнителна информация: Регламент „Брюксел І“ (преработен текст) и Принудително изпълнение на съдебни решения

Изпращане на формуляри на компетентните органи

Попълнените формуляри следва да се изпратят на съответния компетентен орган по начин, изискван от органа. Повече информация за данните за контакт с компетентните органи, съответния национален законодателен орган и т.н. може да бъде намерена в раздел „Европейски съдебен атлас“ . Тази страница включва инструмент за търсене, чрез който да се намерят компетентните органи, на които следва да се изпратят попълнените формуляри.

Можете да попълните формулярите онлайн, като щракнете на една от следните връзки. Ако вече сте започнали да попълвате формуляр и сте запазили негова версия, можете да я качите на сайта, като използвате бутона "Заредете версията".

От 1 януари 2021 г. Обединеното кралство вече не е държава—членка на ЕС. В областта на гражданското правосъдие обаче текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. До края на 2024 г. Обединеното кралство може да бъде избирано в онлайн (динамичните) формуляри за целите на тези процедури и производства. Изключение от това правило са стандартните удостоверения към официални документи, в които Обединеното кралство не следва да бъде избирано.

За ваша информация, ако в рамките на 30 минути не извършите никакво действие, въведената от вас информация ще бъде загубена, освен ако не сте я запазили!

 • Регламент (ЕС) № 1215/2012 - Удостоверение за решение по граждански и търговски дела
  • на  български
 • Регламент (ЕС) № 1215/2012 - Удостоверение за автентичен акт/съдебна спогодба по граждански и търговски дела
  • на  български
 • Регламент (ЕО) № 44/2001 - Сертификат, посочен в членове 54 и 58 от Регламента за съдебните решения и съдебните спогодби
  • на  български
 • Регламент (ЕО) № 44/2001 - Сертификат, посочен в член 57, параграф 4 от Регламента за автентичните документи
  • на  български

Ако вече сте запазили формуляра, моля, използвайте бутона „заредете версията“.

Ако вече сте запазили формуляра, моля, използвайте бутона „заредете версията“.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация : 22/04/2022