Formuláře pro věci občanské a obchodní


Nařízení (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech.


Nařízení (EU) č. 1215/2012 (nařízení Brusel I (přepracované znění)) nahradilo ode dne 15. ledna 2015 nařízení Rady (ES) č. 44/2001. Toto nové nařízení se vztahuje pouze na řízení zahájená, veřejné listiny formálně vyhotovené nebo registrované a soudní smíry schválené či uzavřené dne 10. ledna 2015 či následně. Nařízení se použije mezi všemi členskými státy Evropské unie včetně Dánska na základě paralelní dohody s Evropskou unií o nařízení (ES) č. 44/2001. Tato dohoda vstoupila v platnost dne 1. července 2007.

Nařízení (ES) č. 44/2001 se i nadále použije na rozhodnutí vydaná v řízeních zahájených, veřejné listiny formálně vyhotovené nebo registrované a soudní smíry schválené či uzavřené přede dnem 10. ledna 2015, které spadají do jeho oblasti působnosti.

Nařízení (EU) č. 1215/2012 stanoví dva formuláře: osvědčení o soudním rozhodnutí a osvědčení týkající se veřejné listiny nebo soudního smíru.

Nařízení (ES) č. 44/2001 stanoví dva formuláře.

Další informace: Nařízení Brusel I (přepracované znění) a výkon soudních rozhodnutí

Odeslání formulářů příslušnému orgánu

Vyplněné formuláře by měly být dotčenému příslušnému orgánu zaslány způsobem požadovaným tímto orgánem. Podrobnější informace o kontaktních údajích příslušných orgánů, relevantních vnitrostátních předpisech atd. jsou uvedeny v oddíle Evropský soudní atlas. Tato stránka obsahuje vyhledávací nástroj, který umožňuje nalézt příslušné orgány, jimž mají být vyplněné formuláře zaslány.

Tyto formuláře můžete vyplnit kliknutím na jeden z odkazů níže. Pokud jste již začali vyplňovat formulář a uložil jste nedokončený dokument, můžete jej nahrát pomocí tlačítka "Načíst rozepsané".

Od 1. ledna 2021 již Spojené království není členským státem EU. V oblasti občanskoprávní však budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Do konce roku 2024 mohou uživatelé pro účely těchto řízení a postupů vybírat Spojené království jako možnost v dynamických online formulářích. Výjimku tvoří formuláře veřejných listin, v nichž již Spojené království jako možnost nevybírejte.

Neuložíte-li si návrh, budou veškeré vámi vložené informace po uplynutí 30 minut od okamžiku poslední aktivity vymázany!

 • Nařízení (EU) č. 1215/2012 - Osvědčení o soudním rozhodnutí v občanských a obchodních věcech
  • v jazyce: čeština
 • Nařízení (EU) č. 1215/2012 - Osvědčení týkající se veřejné listiny nebo soudního rozhodnutí v občanských a obchodních věcech
  • v jazyce: čeština
 • Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 - Osvědčení podle článků 54 a 58 o soudních rozhodnutích a soudních smírech
  • v jazyce: čeština
 • Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 - Osvědčení podle čl. 57 odst. 4 o veřejných listinách
  • v jazyce: čeština

Pokud je již formulář uložen, použijte tlačítko „Načíst“.

Pokud je již formulář uložen, použijte tlačítko „Načíst“.


Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.

Poslední aktualizace : 22/04/2022