Formularer vedrørende retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område


Forordning (EU) Nr. 1215/2012 af 12. december 2012 og Rådets Forordning (EF) Nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område.


Forordning (EU) Nr. 1215/2012 (Bruxelles I-forordningen (omarbejdet)) erstattede Forordning (EF) Nr. 44/2001 med virkning fra den 10. januar 2015. Denne nye forordning finder kun anvendelse på retssager, som allerede er anlagt, på officielt bekræftede dokumenter, som er udstedt eller registreret, og på retsforlig, som er godkendt eller indgået, den 10. januar 2015 eller senere. Forordningen gælder for alle medlemsstater i Den Europæiske Union, herunder Danmark, på grundlag af en parallel aftale om forordning nr. 44/2001 med Den Europæiske Union. Ovennævnte aftale trådte i kraft den 1. juli 2007.

Forordning (EF) nr. 44/2001 finder fortsat anvendelse på retsafgørelser, der er truffet i retssager, som allerede er anlagt, på officielt bekræftede dokumenter, som er udstedt eller registreret, og på retsforlig, der er godkendt eller indgået, inden den 10. januar 2015, og som falder inden for denne forordnings anvendelsesområde.

Forordning (EU) nr. 1215/2012 indeholder to standardformularer: En attest vedrørende en dom og en attest vedrørende et officielt bekræftet dokument /et retsforlig.

Forordning (EF) nr. 44/2001 indeholder to standardformularer.

Supplerende oplysninger: Bruxelles I-forordningen (omarbejdet) og Fuldbyrdelse af retsafgørelser

Indsendelse af formularer til den kompetente myndighed

Udfyldte formularer bør sendes til den relevante kompetente myndighed på den måde, som myndigheden ønsker. Yderligere oplysninger om, hvordan man kan kontakte de kompetente myndigheder, den relevante nationale lovgivning osv. findes i afsnittet om Det Europæiske Retlige Atlas . Denne side indeholder et søgeværktøj til at finde de kompetente myndigheder, som de udfyldte formularer skal sendes til.

Du kan udfylde disse formularer online ved at klikke på et af linkene nedenfor. Hvis du allerede er begyndt at udfylde en formular og har gemt et udkast, kan du hente det ved at klikke på "Upload udkast".

Fra og med den 1. januar 2021 er Det Forenede Kongerige ikke længere medlem af EU. Men på det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. Indtil udgangen af 2024, kan man fortsat vælge Det Forenede Kongerige i de (dynamiske) onlineformularer, der anvendes til disse sager. En undtagelse fra denne regel gælder for formularer til offentlige dokumenter, hvor Det Forenede Kongerige ikke kan vælges.

Bemærk, at hvis der er mere end 30 minutters inaktivitet, forsvinder alle de indtastede oplysninger, medmindre der er gemt et udkast!

 • Forordning (EU) Nr. 1215/2012 - Attest angående en retsafgørelse på det civil- og handelsretlige område
  • på dansk
 • Forordning (EU) Nr. 1215/2012 - Attest angående officielt bekræftede dokumenter/retsforlig på det civil- og handelsretlige område
  • på dansk
 • Forordning (EF) Nr. 44/2001 - Attest i henhold til forordningens artikel 54 og 58 vedrørende retsafgørelser og retsforlig
  • på dansk
 • Forordning (EF) Nr. 44/2001 - Attest i henhold til forordningens artikel 57, stk. 4, vedrørende officielt bekræftede dokumenter
  • på dansk

Hvis du allerede har gemt en formular, trykkes der på ''upload udkast''.

Hvis du allerede har gemt en formular, trykkes der på ''upload udkast''.


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering : 22/04/2022