Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtuotsuste blanketid


12. detsembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1215/2012 ja nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades


Määrusega (EL) nr 1215/2012 (Brüsseli I määrus (uuesti sõnastatud)) on määrus (EÜ) nr 44/2001 asendatud alates 10. jaanuarist 2015. Uut määrust kohaldatakse üksnes 10. jaanuaril 2015 või pärast seda algatatud kohtumenetluste, ametlikult koostatud või ametlike dokumentidena registreeritud dokumentide ja kinnitatud või sõlmitud kohtulike kokkulepete suhtes. Määrust kohaldatakse kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide, sealhulgas vastavalt Euroopa Liidu ja Taani vahelisele paralleelsele kokkuleppele, mis käsitleb määrust 44/2001, ka Taani suhtes. Kokkulepe jõustus 1. juulil 2007.

Määrust (EÜ) nr 44/2001 kohaldatakse ka edaspidi enne 10. jaanuari 2015 algatatud kohtumenetlustes tehtud otsuste, ametlikult koostatud või ametlike dokumentidena registreeritud dokumentide ja kinnitatud või sõlmitud kohtulike kokkulepete suhtes, mis kuuluvad nimetatud määruse reguleerimisalasse.

Määrusega (EL) nr 1215/2012 on ette nähtud kaks vormi: kohtuotsust käsitleva tunnistuse vorm ja ametlikku dokumenti või kohtulikku kokkulepet käsitleva tunnistuse vorm.

Määrusega (EL) nr 44/2001 on ette nähtud kaks vormi.

Lisateave: Brüsseli I määrus (uuesti sõnastatud) ja kohtuotsuste täitmine

Vormide esitamine pädevale asutusele

Täidetud vormid tuleks saata asjaomasele pädevale asutusele selle asutuse nõutud viisil. Lisateavet pädevate asutuste, asjaomase siseriikliku seadusandja jt kontaktandmete kohta leiab Euroopa justiitsatlase rubriigist. Sellel lehel on ka otsingumootor, mis aitab leida pädevaid asutusi, kellele tuleb täidetud vormid saata.

Võite täita vormi internetis, kui klõpsate allpool oleval lingil.  Kui olete vormi täitmist juba alustanud ja mustandi salvestanud, saate selle üles laadida kasutades nuppu "Laadige mustand üles".

Alates 1. jaanuarist 2021 ei ole Ühendkuningriik enam ELi liikmesriik. Vaatamata sellele jätkuvad tsiviilõiguse valdkonnas ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Kuni 2024. aasta lõpuni saab Ühendkuningriiki jätkuvalt valida dünaamilistes veebivormides seoses eespool nimetatud menetlustega. Erandiks on avalike dokumentide vormid, mille puhul Ühendkuningriiki valida ei tohiks.

 • Määrus (EL) nr 1215/2012 - Tunnistus, mis käsitleb kohtuotsust tsiviil- ja kaubandusasjades
  • järgmises keeles: eesti keel
   Laadige alla tühi vorm järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
  • Saada tühi vorm e-kirja vahendusel järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
 • Määrus (EL) nr 1215/2012 - Tunnistus, mis käsitleb ametlikku dokumenti või kohtulikku kokkulepet tsiviil- ja kaubandusasjades
  • järgmises keeles: eesti keel
   Laadige alla tühi vorm järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
  • Saada tühi vorm e-kirja vahendusel järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
 • Määrus (EÜ) nr 44/2001 - Määruse artiklites 54 ja 58 nimetatud tunnistus kohtuotsuste ja kohtulahendite kohta
  • järgmises keeles: eesti keel
   Laadige alla tühi vorm järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
  • Saada tühi vorm e-kirja vahendusel järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
 • Määrus (EÜ) nr 44/2001 - Määruse artikli 57 lõikes 4 osutatud tunnistus ametlike dokumentide kohta
  • järgmises keeles: eesti keel
   Laadige alla tühi vorm järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
  • Saada tühi vorm e-kirja vahendusel järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)

Kui teil juba on salvestatud vorm, kasutage nuppu „Laadige mustand”.

Kui teil juba on salvestatud vorm, kasutage nuppu „Laadige mustand”.


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Viimati uuendatud : 22/04/2022