Siviili- ja kauppaoikeuden alan tuomioihin liittyvät lomakkeet


Neuvoston asetus (EU) N:o 1215/2012, annettu 12 päivänä joulukuuta 2012, ja neuvoston asetus (EY) N:o 44/2001, annettu 22 päivänä joulukuuta 2000, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla


Asetus (EU) N:o 1215/2012 (uudelleenlaadittu Bryssel I -asetus) korvasi asetuksen (EY) N:o 44/2001 10. tammikuuta 2015 alkaen. Uutta asetusta sovelletaan ainoastaan sellaisiin oikeudenkäynteihin, jotka on pantu vireille, sellaisiin virallisiin asiakirjoihin, jotka on laadittu tai rekisteröity virallisina asiakirjoina, ja sellaisiin tuomioistuimessa tehtyihin sovintoihin, jotka on hyväksytty tai tehty 10. tammikuuta 2015 tai sen jälkeen.

Asetusta (EU) N:o 1215/2012 sovelletaan kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa, asetusta (EY) N:o 44/2001 koskevan, EU:n ja Tanskan välillä tehdyn sopimuksen nojalla myös Tanskassa. Sopimus tuli voimaan 1. heinäkuuta 2007.

Asetusta (EY) N:o 44/2001 sovelletaan edelleen sen soveltamisalaan kuuluviin ja ennen 10. tammikuuta 2015 päivättyihin tuomioihin, virallisiin asiakirjoihin ja sovintoihin.

Asetuksessa (EU) N:o 1215/2012 määritellään kaksi mallilomaketta: todistus tuomiosta ja todistus virallisesta asiakirjasta tai tuomioistuimessa tehdystä sovinnosta.

Myös asetuksessa (EU) N:o 44/2001 säädetään kahdesta mallilomakkeesta.

Lisätietoja: Uudelleenlaadittu Bryssel I -asetus ja Tuomioiden täytäntöönpano

Lomakkeiden lähettäminen toimivaltaiselle viranomaiselle

Täytetyt lomakkeet lähetetään asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle sen edellyttämällä tavalla. Lisätietoja toimivaltaisten viranomaisten yhteystiedoista, sovellettavasta kansallisesta lainsäädännöstä ym. on saatavilla Euroopan oikeudellisessa atlaksessa. Sivulla olevan hakutoiminnon avulla voi hakea ne toimivaltaiset viranomaiset, joille täytetyt lomakkeet lähetetään.

Alla olevista linkeistä pääsee täyttämään sähköisen lomakkeen. Jos olet jo aloittanut lomakkeen täyttämisen ja tallentanut luonnoksen, voit ladata sen "Lataa luonnos" - toiminnolla.

Yhdistynyt kuningaskunta ei 1. tammikuuta 2021 alkaen ole enää EU:n jäsenvaltio. Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat kuitenkin EU:n lainsäädännön mukaisesti. Vuoden 2024 loppuun asti Yhdistynyt kuningaskunta on edelleen valittavissa näitä menettelyjä ja oikeudenkäyntejä koskevissa oikeusportaalin dynaamisissa lomakkeissa. Poikkeuksena tästä ovat yleisiin asiakirjoihin liitettävät vakiolomakkeet, joissa Yhdistynyttä kuningaskuntaa ei pidä enää valita.

Tallenna lomakkeen luonnos, jos keskeytät lomakkeen täyttämisen 30 minuutiksi, tai kaikki syöttämäsi tiedot häviävät.

 • Asetus (EU) N:o 1215/2012 - Todistus siviili- ja kauppaoikeudellisissa asiassa annetusta tuomiosta
  • kieli: suomi
 • Asetus (EU) N:o 1215/2012 - Todistus siviili- ja kauppaoikeudellisessa asiassa annetusta virallisesta asiakirjasta / tuomioistuimessa tehdystä sovinnosta
  • kieli: suomi
 • Asetus (EY) N:o 44/2001 - Asetuksen 54 ja 58 artiklan mukainen tuomioita ja tuomioistuimessa tehtyjä sovintoja koskeva todistus
  • kieli: suomi
 • Asetus (EY) N:o 44/2001 - Neuvoston asetuksen (EY) N:o …/… 57 artiklan 4 kohdan mukainen virallisia asiakirjoja koskeva todistus
  • kieli: suomi

Jos olet jo tallentanut lomakkeen, käytä ''Lataa luonnos'' - toimintoa.

Jos olet jo tallentanut lomakkeen, käytä ''Lataa luonnos'' - toimintoa.


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

Päivitetty viimeksi : 22/04/2022