Veidlapas, kas saistītas ar spriedumiem civillietās un komerclietās


Regula (ES) Nr. 1215/2012 (2012. gada 12. decembris) un Padomes Regula (EK) Nr. 44/2001 (2000. gada 22. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās.


Regula (ES) Nr. 1215/2012 (Briseles I regula (pārstrādāta redakcija)) aizstāja Regulu (EK) Nr. 44/2001, sākot ar 2015. gada 10. janvāri. Šo jauno regulu piemēro tikai tiesvedībā, kura uzsākta, publiskiem aktiem, kas oficiāli sastādīti vai reģistrēti, un tiesu izlīgumiem, kuri apstiprināti vai noslēgti 2015. gada 10. janvārī vai pēc tam. Regulu piemēro starp visām Eiropas Savienības dalībvalstīm arī Dānijai, pamatojoties uz paralēlu nolīgumu ar Eiropas Savienību par Regulu Nr. 44/2001. Šis nolīgums stājās spēkā 2007. gada 1. jūlijā.

Regulu (EK) Nr. 44/2001 turpina piemērot spriedumiem, kas pieņemti tiesvedībā, kura uzsākta, publiskiem aktiem, kas oficiāli sastādīti vai reģistrēti, un tiesas izlīgumiem, kuri apstiprināti vai noslēgti pirms 2015. gada 10. janvāra un kas ietilpst minētās regulas darbības jomā.

Regula (ES) Nr. 1215/2012 paredz divas veidlapas – apliecību spriedumam un apliecību publiskam aktam/tiesas izlīgumam.

Regula (ES) Nr. 44/2001 paredz divas veidlapas.

Papildu informācija Briseles I regula (pārstrādāta redakcija) un Spriedumu izpilde

Veidlapu iesniegšana kompetentajai iestādei

Aizpildītas veidlapas būtu jānosūta attiecīgajai kompetentajai iestādei tādā veidā, kādā iestāde to pieprasa. Papildu informācija par kompetento iestāžu kontaktinformāciju, attiecīgo valstu likumdevējiem utt. ir atrodama sadaļā Eiropas Tiesu atlants. Šajā lapā ir meklēšanas rīks, ar ko atrast kompetentās iestādes, kurām jānosūta aizpildītas veidlapas.

Veidlapas var aizpildīt tiešsaistē, klikšķinot uz vienas no šīm saitēm. Ja ir sākts aizpildīt veidlapu un ir saglabāts uzmetums, to var ielādēt, izmantojot pogu "Ielādēt uzmetumu".

No 2021. gada 1. janvāra Apvienotā Karaliste vairs nav ES dalībvalsts. Tomēr civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Līdz 2024. gada beigām Apvienoto Karalisti joprojām var izvēlēties tiešsaistes (dinamiskajās) veidlapās šo procedūru vajadzībām. Tomēr Apvienotā Karaliste nebūtu jāizvēlas veidlapās, kuras pievienotas publiskajiem dokumentiem, kuri šī noteikuma Izņēmums.

Ievērojiet, ka, pārsniedzot 30 lietotāja neaktivitātes minūtes, visa ievadītā informācija zudīs, ja vien nesaglabāsiet uzmetumu.

 • Regula (ES) Nr. 1215/2012 - Apliecība spriedumam civillietās un komerclietās
  •  latviešu
 • Regula (ES) Nr. 1215/2012 - Apliecība publiskam aktam / tiesas izlīgumam civillietās un komerclietās
  •  latviešu
 • Padomes Regula (EK) Nr. 44/2001 - Regulas 54. vai 58. pantā minētā apliecība spriedumos un izlīgumos
  •  latviešu
 • Padomes Regula (EK) Nr. 44/2001 - Regulas 57. panta 4. punktā minētā apliecība par publiskiem aktiem
  •  latviešu

Ja esat saglabājis veidlapu, izmantojiet pogu Ielādēt uzmetumu.

Ja esat saglabājis veidlapu, izmantojiet pogu Ielādēt uzmetumu.


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta : 22/04/2022