Formulieren inzake beslissingen in burgerlijke en handelszaken


Verordening (EU) nr. 1215/2012 van 12 december 2012 en Verordening (EG) nr. 44/2001 van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken


Verordening (EU) nr. 1215/2012 (verordening Brussel I (herschikking)) is met ingang van 10 januari 2015 in de plaats gekomen van Verordening (EG) nr. 44/2001. Deze nieuwe verordening is slechts van toepassing op rechtsvorderingen die zijn ingesteld, authentieke akten die zijn verleden of geregistreerd, en gerechtelijke schikkingen die zijn goedgekeurd of getroffen op of na 10 januari 2015. De verordening is van toepassing tussen alle EU‑lidstaten, en dus ook in Denemarken op grond van een met de Europese Unie gesloten parallelle overeenkomst over Verordening (EG) nr. 44/2001. Deze overeenkomst is op 1 juli 2007 in werking getreden.

Verordening (EG) nr. 44/2001 blijft van toepassing op beslissingen gegeven inzake rechtsvorderingen die zijn ingesteld, authentieke akten die zijn verleden of geregistreerd, en gerechtelijke schikkingen die zijn goedgekeurd of getroffen vóór 10 januari 2015 en die onder die verordening vallen.

In Verordening (EU) nr. 1215/2012 zijn twee formulieren vastgesteld: een certificaat betreffende een beslissing en een certificaat betreffende een authentieke akte/gerechtelijke schikking.

In Verordening (EG) nr. 44/2001 zijn twee formulieren vastgesteld.

Aanvullende informatie: verordening Brussel I (herschikking) en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen

Indiening van formulieren bij de bevoegde autoriteit

Ingevulde formulieren moeten aan de betrokken bevoegde autoriteit worden toegezonden op de door die autoriteit voorgeschreven wijze. Meer informatie over de contactgegevens van de bevoegde autoriteiten, de relevante nationale wetgever enz. is te vinden in de rubriek Europese justitiële atlas. Deze pagina bevat een zoekinstrument om de bevoegde autoriteiten te vinden waaraan ingevulde formulieren moeten worden toegezonden.

U kunt deze formulieren online invullen door één van de onderstaande links aan te klikken. Als u reeds een formulier hebt gecreëerd en een voorlopige versie hebt opgeslagen, kunt u die uploaden via de knop "voorlopige versie uploaden".

Per 1 januari 2021 is het Verenigd Koninkrijk geen lid van de EU meer. Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, echter onder het EU-recht vallen. Tot eind 2024 behoort het Verenigd Koninkrijk nog tot de keuzemogelijkheden in de (dynamische) online formulieren voor deze procedures. Een uitzondering op deze regel vormen de formulieren voor openbare documenten, waarin het Verenigd Koninkrijk niet gekozen dient te worden.

 • Verordening (EU) nr. 1215/2012 - Certificaat betreffende een beslissing in burgerlijke en handelszaken
  • in het Nederlands
 • Verordening (EU) nr. 1215/2012 - Certificaat betreffende een authentieke akte of een gerechtelijke schikking in burgerlijke en handelszaken
  • in het Nederlands
 • Verordening (EG) nr. 44/2001 - Certificaat zoals bedoeld in de artikelen 54 en 58 van de verordening betreffende rechterlijke beslissingen en gerechtelijke schikkingen
  • in het Nederlands
 • Verordening (EG) nr. 44/2001 - Certificaat zoals bedoeld in artikel 57, lid 4, van de verordening betreffende authentieke akten
  • in het Nederlands

Als u al een formulier hebt opgeslagen, maak dan gebruik van de functie ''voorlopige versie uploaden''.

Als u al een formulier hebt opgeslagen, maak dan gebruik van de functie ''voorlopige versie uploaden''.


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.

Laatste update : 22/04/2022