Orzeczenia w sprawach cywilnych i handlowych – formularze


Rozporządzenie (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych


Z dniem 10 stycznia 2015 r. rozporządzenie (UE) nr 1215/2012 (rozporządzenie Bruksela I (wersja przekształcona)) zastąpiło rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001. Przepisy nowego rozporządzenia mają zastosowanie wyłącznie do postępowań sądowych wszczętych w dniu 10 stycznia 2015 r. lub po tej dacie oraz do formalnie sporządzonych lub zarejestrowanych dokumentów urzędowych i do ugód sądowych zatwierdzonych lub zawartych w dniu 10 stycznia 2015 r. lub po tej dacie. Rozporządzenie ma zastosowanie w stosunkach między wszystkimi państwami członkowskimi Unii Europejskiej, łącznie z Danią, na podstawie postanowień lustrzanej umowy – zawartej przez nią z Unią Europejską – dotyczącej stosowania rozporządzenia nr 44/2001. Wyżej wymieniona umowa weszła w życie w dniu 1 lipca 2007 r.

Rozporządzenie (WE) nr 44/2001 nadal ma zastosowanie do orzeczeń wydanych w postępowaniach sądowych wszczętych przed dniem 10 stycznia 2015 r., do dokumentów urzędowych formalnie sporządzonych lub zarejestrowanych oraz do ugód sądowych zatwierdzonych lub zawartych przed dniem 10 stycznia 2015 r., objętych zakresem zastosowania tego rozporządzenia.

Rozporządzenie (UE) nr 1215/2012 przewiduje stosowanie dwóch formularzy: zaświadczenia dotyczącego orzeczenia oraz zaświadczenia dotyczącego dokumentu urzędowego/ugody sądowej.

Rozporządzenie (WE) nr 44/2001 przewiduje stosowanie dwóch formularzy.

Informacje dodatkowe: rozporządzenie Bruksela I (wersja przekształcona) oraz wykonywanie orzeczeń

Przedkładanie formularzy właściwemu organowi

Wypełnione formularze należy przesłać do właściwego organu w sposób wymagany przez ten organ. Więcej informacji na temat danych kontaktowych właściwych organów, stosownego krajowego ustawodawstwa itp. można znaleźć w sekcji Europejski atlas sądowy. Strona ta zawiera wyszukiwarkę umożliwiającą znalezienie właściwych organów, do których należy przesyłać wypełnione formularze.

Niniejsze formularze można wypełnić online klikając na jeden z poniższych linków. Jeżeli zacząłeś już wypełniać formularz i zapisałeś jego projekt, możesz go załadować naciskając przycisk „Załaduj wersję roboczą”.

Od 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania nie jest państwem członkowskim UE. Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone w mocy prawa UE. Do końca 2024 r. Wielką Brytanię można nadal wybierać w dostępnych online formularzach (dynamicznych) na potrzeby postępowań i procedur. Wyjątkiem od tej reguły są formularze do dokumentów urzędowych, w których nie należy wybierać Wielkiej Brytanii.

Uwaga: jeżeli w ciągu 30 minut nie zostanie wykonana żadna czynność, wprowadzona treść zostanie utracona, jeżeli nie zapisano wersji roboczej!

 • Rozporządzenie (UE) nr 1215/2012 - Zaświadczenie dotyczące orzeczenia w sprawach cywilnych i handlowych
  • w jęz. polski
 • Rozporządzenie (UE) nr 1215/2012 - Zaświadczenie dotyczące dokumentu urzędowego/ugody sądowej w sprawach cywilnych i handlowych
  • w jęz. polski
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 - Zaświadczenie zgodnie z art. 54 i 58 rozporządzenia dotyczące orzeczeń sądowych i ugód sądowych
  • w jęz. polski
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 - Zaświadczenie zgodnie z art. 57 ust. 4 rozporządzenia dotyczące dokumentów urzędowych
  • w jęz. polski

Jeżeli formularz jest już zapisany, proszę kliknąć przycisk „Załaduj wersję roboczą''.

Jeżeli formularz jest już zapisany, proszę kliknąć przycisk „Załaduj wersję roboczą''.


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.

Ostatnia aktualizacja : 22/04/2022