Formuláre pre rozsudky v občianskych a obchodných veciach


Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 a nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach


Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 [nariadenie Brusel I (prepracované znenie)] bolo od 10. januára 2015 nahradené nariadenie Rady (ES) č. 44/2001. Toto nové nariadenie sa uplatňuje len na začaté konania, na listiny úradne vyhotovené alebo zaregistrované ako verejné listiny a na súdne zmiery schválené alebo uzavreté 10. januára 2015 alebo neskôr. Nariadenie sa uplatňuje vo všetkých členských štátoch Európskej únie vrátane Dánska na základe paralelnej dohody o nariadení č. 44/2001 s Európskou úniou. Táto dohoda nadobudla platnosť 1. júla 2007.

Nariadenie (ES) č. 44/2001 sa aj naďalej uplatňuje na rozsudky vydané v začatých súdnych konaniach, na listiny úradne vyhotovené alebo zaregistrované ako verejné listiny a na súdne zmiery schválené alebo uzavreté pred 10. januárom 2015, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti uvedeného nariadenia.

Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 stanovuje dva formuláre: osvedčenie o rozsudku a osvedčenie o verejnej listine alebo súdnom zmieri.

Nariadenie (EÚ) č. 44/2001 stanovuje dva formuláre.

Doplňujúce informácie: Nariadenie Brusel I (prepracované znenie)Výkon rozsudkov

Predkladanie formulárov príslušnému orgánu

Vyplnené formuláre by sa mali zaslať relevantnému príslušnému orgánu spôsobom, ktorý vyžaduje tento orgán. Viac informácií o kontaktných údajoch príslušných orgánov, príslušného vnútroštátneho zákonodarcu atď. nájdete v časti Európsky justičný atlas. Táto stránka obsahuje vyhľadávací nástroj na vyhľadávanie príslušných orgánov, ktorým sa majú zaslať vyplnené formuláre.

Tieto tlačivá môžete vyplniť online po kliknutí na jeden z uvedených odkazov. Ak ste už začali vypĺňať tlačivo a uložili koncept, môžete ho načítať použitím tlačidla „Zobraziť koncept“.

Od 1. januára 2021 Spojené kráľovstvo už nie je členským štátom EÚ. Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, však budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Do konca roku 2024 možno Spojené kráľovstvo naďalej vybrať spomedzi možností v online (dynamických) formulároch týkajúcich sa týchto postupov a konaní. Výnimkou z tohto pravidla sú formuláre verejných listín, v ktorých Spojené kráľovstvo nemožno vybrať.

V prípade, že neuložíte návrh, budú všetky zadané údaje po 30 minútach od poslednej aktivity vymazané!

 • Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 - Osvedčenie k rozsudku v občianskych a obchodných veciach
  • v/vo slovenčina
 • Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 - Osvedčenie k verejnej listine alebo súdnemu zmieru v občianskych a obchodných veciach
  • v/vo slovenčina
 • Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 - Osvedčenie podľa článkov 54 a 58 nariadenia pre rozsudky a súdne zmiery
  • v/vo slovenčina
 • Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 - Osvedčenie podľa článku 57 ods. 4 nariadenia pre vykonateľné verejné listiny
  • v/vo slovenčina

Ak ste už tlačivo uložili, použite tlačidlo „zobraziť koncept“.

Ak ste už tlačivo uložili, použite tlačidlo „zobraziť koncept“.


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia : 22/04/2022