Blanketter om civilrättsliga och handelsrättsliga domar


Förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 och rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område


Den 10 januari 2015 ersattes förordning (EG) nr 44/2001 av förordning (EU) nr 1215/2012 (Bryssel I-förordningen (omarbetning)). Denna nya förordning ska endast tillämpas på rättsliga förfaranden som har inletts, på officiella handlingar som formellt har upprättats eller registrerats och på förlikningar inför domstol som har godkänts eller ingåtts från och med den 10 januari 2015. Förordningen är tillämplig mellan alla Europeiska unionens medlemsstater, inklusive Danmark, på grundval av en parallellöverenskommelse om förordning 44/2001 med Europeiska unionen. Denna överenskommelse trädde i kraft den 1 juli 2007.

Förordning (EG) nr 44/2001 fortsätter att vara tillämplig på rättsliga förfaranden som har inletts, på officiella handlingar som formellt har upprättats eller registrerats och på förlikningar inför domstol som har godkänts eller ingåtts före den 10 januari 2015 och vilka faller inom den förordningens tillämpningsområde.

Genom förordning (EU) nr 1215/2012 införs två olika formulär: ett intyg för domar och ett intyg för officiella handlingar/förlikningar.

Förordning (EG) nr 44/2001 inför två formulär.

Ytterligare information: Bryssel I-förordningen (omarbetning) och Verkställighet av domar

Skicka ditt formulär till behörig myndighet

Ifyllda blanketter ska sändas till relevant behörig myndighet på det sätt som myndigheten anger. Mer information om kontaktuppgifter för behöriga myndigheter, relevant nationell lagstiftare osv. finns i avsnittet Europeisk rättslig atlas. Den här sidan innehåller ett sökverktyg för den som vill hitta den behöriga myndighet som det ifyllda formuläret ska sändas till.

Dessa formulär kan fyllas i efter att man klickat på en av länkarna nedan. Har man redan påbörjat och sparat ett utkast kan det hämtas med knappen "Hämta utkast".

Storbritannien är inte länge ett EU-land. Men på privaträttens område kommer de pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Fram till slutet av 2024 går det att välja Storbritannien i de dynamiska webbformulären för sådana ärenden och förfaranden. Ett undantag är dock formulär för offentliga handlingar där det inte går att välja Storbritannien.

Observera att all införd information försvinner efter 30 minuters inaktivitet, såvida inte ett utkast har sparats.

 • Förordning (EU) nr 1215/2012 - Intyg om dom på privaträttens område
  • på svenska
 • Förordning (EU) nr 1215/2012 - Intyg om en officiell handling eller förlikning inför domstol på privaträttens område
  • på svenska
 • Förordning (EG) nr 44/2001 - Intyg om domar och förlikningar inför domstol enligt artiklarna 54 och 58 i förordningen
  • på svenska
 • Förordning (EG) nr 44/2001 - Intyg om officiella handlingar (actes authentiques) enligt artikel 57.4 i förordningen
  • på svenska

Om du redan har ett formulär använd knappen ''Hämta utkast''.

Om du redan har ett formulär använd knappen ''Hämta utkast''.


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Senaste uppdatering : 22/04/2022