Формуляри за задълженията за издръжка


Регламент 4/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. относно задълженията за издръжка има за цел да осигури бързо и ефективно събиране на вземанията за издръжка


Регламентът съдържа девет стандартни формуляра, които следва да улесняват комуникацията между централните органи и правят възможно подаването на молби по електронен път.

Регламентът се прилага между всички държави — членки на Европейския съюз.

Дания потвърди намерението си да прилага съдържанието на регламента, доколкото той изменя Регламент (ЕО) №° 44/2001, посредством декларация, основана на паралелно споразумение, сключено с Европейската общност.

Дания не е обвързана от Хагския протокол от 2007 г.

Изпращане на формуляри на компетентните органи

Попълнените формуляри следва да се изпратят на съответния компетентен орган по начин, изискван от органа. Повече информация за данните за контакт с компетентните органи, съответния национален законодателен орган и т.н. може да бъде намерена в раздел „Европейски съдебен атлас“ . Тази страница включва инструмент за търсене, чрез който да се намерят компетентните органи, на които следва да се изпратят попълнените формуляри.

Девет стандартни формуляра

Освен деветте стандартни формуляра Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела създаде допълнителен, незадължителен стандартен формуляр за декларацията за просрочени задължения за издръжка. Целта на този допълнителен формуляр е да улесни практическото прилагане на Регламента относно задълженията за издръжка, както и ефективното упражняване на правата на гражданите в целия ЕС.

Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела разработи Ръководство за ползване на приложенията към Регламента за издръжката, което е достъпно на 23 езика.

Можете да попълните формулярите онлайн, като щракнете на една от следните връзки. Ако вече сте започнали да попълвате формуляр и сте запазили негова версия, можете да я качите на сайта, като използвате бутона "Заредете версията".

От 1 януари 2021 г. Обединеното кралство вече не е държава—членка на ЕС. В областта на гражданското правосъдие обаче текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. До края на 2024 г. Обединеното кралство може да бъде избирано в онлайн (динамичните) формуляри за целите на тези процедури и производства. Изключение от това правило са стандартните удостоверения към официални документи, в които Обединеното кралство не следва да бъде избирано.

За ваша информация, ако в рамките на 30 минути не извършите никакво действие, въведената от вас информация ще бъде загубена, освен ако не сте я запазили!

 • ПРИЛОЖЕНИЕ I - Извлечение от съдебно решение/съдебна спогодба по въпроси, свързани със задължения за издръжка неподлежащо на процедура за признаване и на декларация за изпълняемост
  • на  български
 • ПРИЛОЖЕНИЕ II - Извлечение от съдебно решение/съдебна спогодба по въпроси, свързани със задължения за издръжка подлежащо на процедура за признаване и на декларация за изпълняемост
  • на  български
 • ПРИЛОЖЕНИЕ III - Извлечение от автентичен документ по въпроси, свързани със задължения за издръжка, неподлежащ на процедура за признаване и на декларация за изпълняемост
  • на  български
 • ПРИЛОЖЕНИЕ IV - Извлечение от автентичен документ по въпроси, свързани със задължения за издръжка, подлежащ на процедура за признаване и на декларация за изпълняемост
  • на  български
 • ПРИЛОЖЕНИЕ V - Искане за специфични мерки
  • на  български
 • ПРИЛОЖЕНИЕ VI - Формуляр за молба за признаване, за декларация за изпълняемост или за изпълнение на решение по въпроси, свързани със задължения за издръжка
  • на  български
 • ПРИЛОЖЕНИЕ VII - Формуляр за молба за получаване или промяна на решение по въпроси, свързани със задължения за издръжка
  • на  български
 • ПРИЛОЖЕНИЕ VIII - Разписка за получаване на молба
  • на  български
 • ПРИЛОЖЕНИЕ IX - Съобщение за отказ или за прекратяване на обработката на молба
  • на  български

Ако вече сте запазили формуляра, моля, използвайте бутона „заредете версията“.

Ако вече сте запазили формуляра, моля, използвайте бутона „заредете версията“.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация : 11/01/2023