Formuláře pro věci vyživovacích povinností


Nařízení Rady č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 týkající se vyživovacích povinností si klade za cíl zajistit účinné a rychlé vymáhání výživného


Nařízení stanoví devět standardních formulářů, které by měly usnadnit komunikaci mezi ústředními orgány a umožnit elektronická podání návrhů.

Nařízení se použije mezi všemi členskými státy Evropské unie.

Dánsko učinilo na základě paralelní dohody uzavřené s Evropským společenstvím prohlášení, kterým potvrdilo své rozhodnutí provést obsah uvedeného nařízení v rozsahu, v jakém toto nařízení mění nařízení (ES) č. 44/2001.

Dánsko není vázáno Haagským protokolem z roku 2007.

Odeslání formulářů příslušnému orgánu

Vyplněné formuláře by měly být dotčenému příslušnému orgánu zaslány způsobem požadovaným tímto orgánem. Podrobnější informace o kontaktních údajích příslušných orgánů, relevantních vnitrostátních předpisech atd. jsou uvedeny v oddíle Evropský soudní atlas. Tato stránka obsahuje vyhledávací nástroj, který umožňuje nalézt příslušné orgány, jimž mají být vyplněné formuláře zaslány.

Devět standardních formulářů

Vedle zmiňovaných devíti standardních formulářů byl v rámci Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci vytvořen doplňkový nepovinný standardní formulář prohlášení o nedoplatku na výživném. Účelem tohoto doplňkového formuláře je usnadnit provádění nařízení o vyživovací povinnosti v praxi a účinný výkon práv občanů v celé EU.

Evropská justiční síť pro občanské a obchodní věci vypracovala pokyny k používání příloh nařízení o výživném, které jsou k dispozici ve 23 jazycích.

Tyto formuláře můžete vyplnit kliknutím na jeden z odkazů níže. Pokud jste již začali vyplňovat formulář a uložil jste nedokončený dokument, můžete jej nahrát pomocí tlačítka "Načíst rozepsané".

Od 1. ledna 2021 již Spojené království není členským státem EU. V oblasti občanskoprávní však budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Do konce roku 2024 mohou uživatelé pro účely těchto řízení a postupů vybírat Spojené království jako možnost v dynamických online formulářích. Výjimku tvoří formuláře veřejných listin, v nichž již Spojené království jako možnost nevybírejte.

Neuložíte-li si návrh, budou veškeré vámi vložené informace po uplynutí 30 minut od okamžiku poslední aktivity vymázany!

 • PŘÍLOHA I - Výtah z rozhodnutí/soudního smíru ve věcech vyživovacích povinností nepodléhajícího řízení o uznání a prohlášení vykonatelnosti
  • v jazyce: čeština
 • PŘÍLOHA II - Výtah z rozhodnutí/soudního smíru ve věcech vyživovacích povinností podléhajícího řízení o uznání a prohlášení vykonatelnosti
  • v jazyce: čeština
 • PŘÍLOHA III - Výtah z veřejné listiny ve věcech vyživovacích povinností nepodléhající řízení o uznání a prohlášení vykonatelnosti
  • v jazyce: čeština
 • PŘÍLOHA IV - Výtah z veřejné listiny ve věcech vyživovacích povinností podléhající řízení o uznání a prohlášení vykonatelnosti
  • v jazyce: čeština
 • PŘÍLOHA V - Žádost o zvláštní opatření
  • v jazyce: čeština
 • PŘÍLOHA VI - Formulář návrhu za účelem uznání, prohlášení vykonatelnosti nebo výkonu rozhodnutí ve věcech vyživovacích povinností
  • v jazyce: čeština
 • PŘÍLOHA VII - Formulář návrhu na vydání nebo změnu rozhodnutí ve věcech vyživovacích povinností
  • v jazyce: čeština
 • PŘÍLOHA VIII - Potvrzení o přijetí návrhu
  • v jazyce: čeština
 • PŘÍLOHA IX - Oznámení o odmítnutí návrhu nebo o zastavení jeho vyřizování
  • v jazyce: čeština

Pokud je již formulář uložen, použijte tlačítko „Načíst“.

Pokud je již formulář uložen, použijte tlačítko „Načíst“.


Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.

Poslední aktualizace : 11/01/2023