Formularer vedrørende underholdspligt


Rådets forordning (EF) nr. 4/2009 af 18. december 2008 om underholdspligt har til formål at sikre en effektiv og hurtig inddrivelse af underholdsbidrag


Forordningen indeholder ni standardformularer, der skal lette kommunikationen mellem centrale myndigheder og gøre det muligt at indgive anmodninger elektronisk.

Forordningen finder anvendelse i alle EU-medlemsstater.

Danmark bekræftede sin hensigt om at gennemføre forordningens indhold i det omfang, forordningen ændrer forordning (EF) nr.° 44/2001, ved hjælp af en erklæring, der bygger på en parallel aftale, som blev indgået med Det Europæiske Fællesskab.

Danmark er ikke bundet af Haagerprotokollen fra 2007.

Indsendelse af formularer til den kompetente myndighed

Udfyldte formularer bør sendes til den relevante kompetente myndighed på den måde, som myndigheden ønsker. Yderligere oplysninger om, hvordan man kan kontakte de kompetente myndigheder, den relevante nationale lovgivning osv. findes i afsnittet om Det Europæiske Retlige Atlas . Denne side indeholder et søgeværktøj til at finde de kompetente myndigheder, som de udfyldte formularer skal sendes til.

Ni standardformularer

Ud over de ni standardformularer har Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område udarbejdet en standardformular, som frivilligt kan benyttes til angivelse af ubetalte underholdsbidrag. Formålet med denne formular er at fremme den praktiske gennemførelse af forordningen om underholdspligt og borgernes effektive udøvelse af deres rettigheder i hele EU.

Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område har udarbejdet en vejledning om anvendelsen af bilagene i henhold til forordningen om underholdspligt, som findes på 23 sprog.

Du kan udfylde disse formularer online ved at klikke på et af linkene nedenfor. Hvis du allerede er begyndt at udfylde en formular og har gemt et udkast, kan du hente det ved at klikke på "Upload udkast".

Fra og med den 1. januar 2021 er Det Forenede Kongerige ikke længere medlem af EU. Men på det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. Indtil udgangen af 2024, kan man fortsat vælge Det Forenede Kongerige i de (dynamiske) onlineformularer, der anvendes til disse sager. En undtagelse fra denne regel gælder for formularer til offentlige dokumenter, hvor Det Forenede Kongerige ikke kan vælges.

Bemærk, at hvis der er mere end 30 minutters inaktivitet, forsvinder alle de indtastede oplysninger, medmindre der er gemt et udkast!

 • BILAG I - Udskrift af en retsafgørelse/et retsforlig vedrørende underholdspligt, der ikke er omfattet af en procedure for anerkendelse og afgørelse om eksigibilitet
  • på dansk
 • BILAG II - Udskrift af en retsafgørelse/et retsforlig vedrørende underholdspligt, der er omfattet af en procedure for anerkendelse og afgørelse om eksigibilitet
  • på dansk
 • BILAG III - Udskrift af et officielt bekræftet dokument vedrørende underholdspligt, der ikke er omfattet af en procedure for anerkendelse og afgørelse om eksigibilitet
  • på dansk
 • BILAG IV - Udskrift af et officielt bekræftet dokument vedrørende underholdspligt, der er omfattet af en procedure for anerkendelse og afgørelse om eksigibilitet
  • på dansk
 • BILAG V - Anmodning om særlige foranstaltninger
  • på dansk
 • BILAG VI - Anmodningsformular med henblik på anerkendelse, erklæring om eksigibilitet eller fuldbyrdelse af en retsafgørelse vedrørende underholdspligt
  • på dansk
 • BILAG VII - Anmodningsformular med henblik på fastsættelse eller ændring af en retsafgørelse vedrørende underholdspligt
  • på dansk
 • BILAG VIII - Kvittering for modtagelsen af en anmodning
  • på dansk
 • BILAG IX - Underretning om afslag på eller ophør med at behandle en anmodning
  • på dansk

Hvis du allerede har gemt en formular, trykkes der på ''upload udkast''.

Hvis du allerede har gemt en formular, trykkes der på ''upload udkast''.


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering : 11/01/2023