Έντυπα για υποχρεώσεις διατροφής


Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τις υποχρεώσεις διατροφής αποσκοπεί στη διασφάλιση της αποτελεσματικής και ταχείας καταβολής της διατροφής.


Ο  κανονισμός προβλέπει εννέα τυποποιημένα έντυπα, που αναμένεται να διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ των κεντρικών αρχών και να καταστήσουν δυνατή την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων.

Ο κανονισμός εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Δανία επιβεβαίωσε την πρόθεσή της να εφαρμόσει το περιεχόμενο του κανονισμού, στον βαθμό που ο κανονισμός τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.° 44/2001, με δήλωση που βασίζεται σε παράλληλη συμφωνία που συνήφθη με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Η Δανία δεν δεσμεύεται από το πρωτόκολλο της Χάγης του 2007.

Υποβολή εντύπων στην αρμόδια αρχή

Τα συμπληρωμένα έντυπα πρέπει να αποστέλλονται στη σχετική αρμόδια αρχή κατά τον τρόπο που απαιτείται από την αρχή. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων αρχών, τον αρμόδιο εθνικό νομοθέτη κ.λπ. διατίθενται στην ενότητα Ευρωπαϊκός Δικαστικός Άτλας. Η σελίδα αυτή περιλαμβάνει εργαλείο αναζήτησης για τον εντοπισμό των αρμόδιων αρχών στις οποίες πρέπει να αποστέλλονται τα συμπληρωμένα έντυπα.

Εννέα τυποποιημένα έντυπα

Εκτός από τα εννέα τυποποιημένα έντυπα, το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις έχει καταρτίσει ένα πρόσθετο, μη υποχρεωτικό τυποποιημένο έντυπο για τη δήλωση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων διατροφής. Σκοπός αυτού του πρόσθετου εντύπου είναι να διευκολύνει την πρακτική εφαρμογή του κανονισμού περί υποχρεώσεων διατροφής και την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων των πολιτών σε ολόκληρη την ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις έχει αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση των παραρτημάτων του κανονισμού για τις υποχρεώσεις διατροφής, οι οποίες είναι διαθέσιμες σε 23 γλώσσες.

Μπορείτε να συμπληρώσετε αυτά τα έντυπα επιγραμμικά επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω συνδέσμους.  Εάν έχετε ήδη αρχίσει ένα έντυπο και αποθηκεύσει ένα σχέδιο, μπορείτε να το φορτώσετε χρησιμοποιώντας το κουμπί «Φόρτωση σχεδίου».

Από την 1η Ιανουαρίου 2021, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι πλέον κράτος μέλος της ΕΕ. Ωστόσο, στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Μέχρι το τέλος του 2024, θα είναι δυνατή η επιλογή του Ηνωμένου Βασιλείου στα ηλεκτρονικά (δυναμικά) έντυπα που συμπληρώνονται για τους σκοπούς των εν λόγω διαδικασιών και δικών. Εξαίρεση σ΄ αυτόν τον κανόνα αποτελούν τα έντυπα δημόσιων εγγράφων, κατά τη συμπλήρωση των οποίων δεν θα είναι δυνατή η επιλογή του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σας ενημερώνουμε ότι, σε περίπτωση αδράνειας από μέρους σας μεγαλύτερης των 30 λεπτών, όλα τα στοιχεία που έχετε εισαγάγει θα χαθούν, εκτός αν αποθηκεύσετε ένα πρόχειρο σχέδιο!

 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - Απόσπασμα απόφασης/δικαστικού συμβιβασμού σε υπόθεση υποχρέωσης διατροφής που δεν υπόκειται σε διαδικασία αναγνώρισης και κήρυξης της εκτελεστότητας
  • στα ελληνικά
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - Απόσπασμα απόφασης/δικαστικού συμβιβασμού σε υπόθεση υποχρέωσης διατροφής που υπόκειται σε διαδικασία αναγνώρισης και κήρυξης της εκτελεστότητας
  • στα ελληνικά
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III - Απόσπασμα δημοσίου εγγράφου για θέματα υποχρεώσεων διατροφής που δεν υπόκεινται σε διαδικασία αναγνώρισης και κήρυξης της εκτελεστότητας
  • στα ελληνικά
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - Απόσπασμα δημοσίου εγγράφου για θέματα υποχρεώσεων διατροφής που υπόκεινται σε διαδικασία αναγνώρισης και κήρυξης της εκτελεστότητας
  • στα ελληνικά
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - Αίτημα για λήψη ειδικών μέτρων
  • στα ελληνικά
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI - Έντυπο αίτησης για την αναγνώριση, την κήρυξη της εκτελεστότητας ή την εκτέλεση απόφασης για θέματα υποχρεώσεων διατροφής
  • στα ελληνικά
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII - Έντυπο αίτησης για τη λήψη ή την τροποποίηση αποφάσεως για θέματα υποχρεώσεων διατροφής
  • στα ελληνικά
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII - Αποδεικτικό παραλαβής αιτήσεως
  • στα ελληνικά
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX - Απόρριψη ή ματαίωση χειρισμού αίτησης
  • στα ελληνικά

Αν έχετε ήδη αποθηκεύσει ένα έντυπο, πατήστε το κουμπί «Φόρτωση σχεδίου».

Αν έχετε ήδη αποθηκεύσει ένα έντυπο, πατήστε το κουμπί «Φόρτωση σχεδίου».


Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Τελευταία επικαιροποίηση : 11/01/2023