Išlaikymo prievolių formos


2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 4/2009 dėl išlaikymo prievolių siekiama užtikrinti veiksmingą ir greitą išlaikymo išmokų išieškojimą


Reglamentu numatomos devynios standartinės formos, kurios turėtų padėti centrinėms institucijoms palaikyti tarpusavio ryšius ir pateikti prašymus el. būdu.

Reglamentas taikomas visose Europos Sąjungos valstybėse narėse.

Danija, priimdama deklaraciją, paremtą lygiagrečiu susitarimu su Europos bendrija, patvirtino ketinanti įgyvendinti reglamento nuostatas tiek, kiek jomis iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr.° 44/2001.

Danija neprivalo laikytis 2007 m. Hagos protokolo.

Formų pateikimas kompetentingai institucijai

Užpildytos formos turėtų būti nusiųstos atitinkamai kompetentingai institucijai jos nurodytu būdu. Daugiau informacijos apie kompetentingų institucijų, atitinkamų nacionalinės teisės aktų leidėjų ir t. t. kontaktinius duomenis galima rasti skiltyje „Europos teisminis atlasas“. Šiame puslapyje pateikiama paieškos priemonė, padėsianti rasti kompetentingas institucijas, kurioms reikia siųsti užpildytas formas.

Devynios standartinės formos

Be devynių standartinių formų, Europos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose parengė papildomą, neprivalomą standartinę formą su išlaikymu susijusiems įsiskolinimams nurodyti. Šios papildomos formos tikslas – palengvinti praktinį Išlaikymo prievolių reglamento įgyvendinimą ir veiksmingą naudojimąsi piliečių teisėmis visoje ES.

Europos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose parengė Išlaikymo reglamento priedų naudojimo gaires 23 kalbomis.

Šias formas galite užpildyti internete nuspaudę vieną iš šių nuorodų. Jeigu jau pradėjote pildyti formą ir įrašėte jos juodraštį, galite ją įkelti naudodami mygtuką „Įkelti juodraštį“.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. Jungtinė Karalystė nebėra ES valstybė narė. Tačiau civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Iki 2024 m. pabaigos Jungtinė Karalystė gali būti toliau pasirenkama pildant internetines (dinamines) formas šių procesų ir procedūrų tikslais. Šios taisyklės išimtis yra viešųjų dokumentų formos, kuriose Jungtinė Karalystė neturėtų būti pasirinkta.

Jei neatliksite jokių veiksmų ilgiau nei 30 min. ir neįrašysite juodraščio, visi Jūsų įvesti duomenys dings

 • I PRIEDAS - Teismo sprendimo/teisminio susitarimo dėl išlaikymo prievolių išrašas, kai pripažinimo ar paskelbimo vykdytinu procedūra netaikoma
  •  lietuvių
 • II PRIEDAS - Teismo sprendimo/teisminio susitarimo dėl išlaikymo prievolių išrašas, kai pripažinimo ar paskelbimo vykdytinu procedūra taikoma
  •  lietuvių
 • III PRIEDAS - Išrašas iš autentiško dokumento dėl išlaikymo prievolių, kai pripažinimo ar paskelbimo vykdytinu procedūra netaikoma
  •  lietuvių
 • IV PRIEDAS - Išrašas iš autentiško dokumento dėl išlaikymo prievolių, kai pripažinimo ir paskelbimo vykdytinu procedūra taikoma
  •  lietuvių
 • V PRIEDAS - Prašymas imtis specifinių priemonių
  •  lietuvių
 • VI PRIEDAS - Prašymo forma siekiant pripažinti teismo sprendimą, paskelbti jį vykdytinu arba vykdyti teismo sprendimą dėl išlaikymo prievolių
  •  lietuvių
 • VII PRIEDAS - Prašymo forma siekiant, kad būtų priimtas arba pakeistas teismo sprendimas dėl išlaikymo prievolių
  •  lietuvių
 • VIII PRIEDAS - Prašymo gavimo patvirtinimas
  •  lietuvių
 • IX PRIEDAS - Pranešimas apie atsisakymą nagrinėti prašymą arba apie sprendimą nutraukti prašymo nagrinėjimą
  •  lietuvių

Jei formą jau įrašėte, naudokitės mygtuku „Įkelti juodraštį“.

Jei formą jau įrašėte, naudokitės mygtuku „Įkelti juodraštį“.


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.

Paskutinis naujinimas : 11/01/2023