Veidlapas, kas saistītas ar uzturlīdzekļu maksāšanas pienākumu


Padomes 2008. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 4/2009 par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās


Regulā paredzētas deviņas standarta veidlapas, kas atvieglo saziņu starp centrālajām iestādēm un ļauj iesniegt pieteikumus elektroniski.

Regulu piemēro visās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Deklarācijā, kuras pamatā ir paralēls nolīgums ar Eiropas Kopienu, Dānija apstiprināja nodomu īstenot regulas saturu tiktāl, ciktāl ar minēto regulu groza Regulu (EK) Nr.°44/2001.

Dānijai nav saistošs Hāgas 2007. gada protokols.

Veidlapu iesniegšana kompetentajai iestādei

Aizpildītas veidlapas būtu jānosūta attiecīgajai kompetentajai iestādei tādā veidā, kādā iestāde to pieprasa. Papildu informācija par kompetento iestāžu kontaktinformāciju, attiecīgo valstu likumdevējiem utt. ir atrodama sadaļā Eiropas Tiesu atlants . Šajā lapā ir meklēšanas rīks, ar ko atrast kompetentās iestādes, kurām jānosūta aizpildītas veidlapas.

Deviņas standarta veidlapas

Papildus deviņām standarta veidlapām Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās ir izstrādājis papildu neobligātu standarta veidlapu paziņojumam par kavētiem uzturēšanas līdzekļu maksājumiem. Šīs papildu veidlapas mērķis ir veicināt Uzturēšanas saistību regulas praktisku īstenošanu un pilsoņu tiesību efektīvu īstenošanu visā ES.

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās ir izstrādājis Norādījumus pielikumu izmantošanai saskaņā ar Uzturēšanas saistību regulu, kas ir pieejami 23 valodās.

Veidlapas var aizpildīt tiešsaistē, klikšķinot uz vienas no šīm saitēm. Ja ir sākts aizpildīt veidlapu un ir saglabāts uzmetums, to var ielādēt, izmantojot pogu "Ielādēt uzmetumu".

No 2021. gada 1. janvāra Apvienotā Karaliste vairs nav ES dalībvalsts. Tomēr civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Līdz 2024. gada beigām Apvienoto Karalisti joprojām var izvēlēties tiešsaistes (dinamiskajās) veidlapās šo procedūru vajadzībām. Tomēr Apvienotā Karaliste nebūtu jāizvēlas veidlapās, kuras pievienotas publiskajiem dokumentiem, kuri šī noteikuma Izņēmums.

Ievērojiet, ka, pārsniedzot 30 lietotāja neaktivitātes minūtes, visa ievadītā informācija zudīs, ja vien nesaglabāsiet uzmetumu.

 • I PIELIKUMS - Izraksts no nolēmuma/izlīguma uzturēšanas saistību lietā neattiecas uz atzīšanas procedūru vai izpildāmības pasludināšanas tiesvedību
  •  latviešu
 • II PIELIKUMS - Izraksts no nolēmuma/izlīguma uzturēšanas saistību lietā attiecas uz atzīšanas un izpildāmības pasludināšanas tiesvedību
  •  latviešu
 • III PIELIKUMS - Izraksts no publiska akta uzturēšanas saistību lietā neattiecas uz atzīšanas un izpildāmības pasludināšanas tiesvedību
  •  latviešu
 • IV PIELIKUMS - Izraksts no publiska akta uzturēšanas saistību lietā attiecas uz atzīšanas un izpildāmības pasludināšanas tiesvedību
  •  latviešu
 • V PIELIKUMS - Lūgums veikt īpašus pasākumus
  •  latviešu
 • VI PIELIKUMS - Pieteikuma veidlapa nolūkā panākt nolēmuma atzīšanu, pasludināt izpildāmību vai panākt tā izpildi uzturēšanas saistību lietā
  •  latviešu
 • VII PIELIKUMS - Pieteikuma veidlapa nolūkā saņemt nolēmumu vai nolēmuma grozījumu uzturēšanas saistību lietā
  •  latviešu
 • VIII PIELIKUMS - Paziņojums par pieteikuma saņemšanu
  •  latviešu
 • IX PIELIKUMS - Paziņojums par atteikumu izskatīt pieteikumu vai par lēmumu neturpināt pieteikuma izskatīšanu
  •  latviešu

Ja esat saglabājis veidlapu, izmantojiet pogu Ielādēt uzmetumu.

Ja esat saglabājis veidlapu, izmantojiet pogu Ielādēt uzmetumu.


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta : 11/01/2023