Formulieren inzake onderhoudsverplichtingen


Verordening (EG) nr. 4/2009 van de Raad van 18 december 2008 betreffende onderhoudsverplichtingen heeft tot doel de doeltreffende en snelle inning van levensonderhoud te waarborgen


De verordening voorziet in negen standaardformulieren, die de communicatie tussen de centrale autoriteiten moeten vergemakkelijken en de elektronische indiening van verzoeken mogelijk moeten maken.

De verordening is van toepassing in alle EU-lidstaten.

Denemarken heeft bevestigd dat het voornemens is de inhoud van de verordening ten uitvoer te leggen, voor zover deze verordening wijzigingen aanbrengt in Verordening (EG) nr. 44/2001, door middel van een verklaring gebaseerd op een parallelle overeenkomst met de Europese Gemeenschap.

Denemarken is niet gebonden door het Haagse Protocol van 2007.

Indiening van formulieren bij de bevoegde autoriteit

Ingevulde formulieren moeten aan de betrokken bevoegde autoriteit worden toegezonden op de door die autoriteit voorgeschreven wijze. Meer informatie over de contactgegevens van de bevoegde autoriteiten, de relevante nationale wetgever enz. is te vinden in de rubriek Europese justitiële atlas. Deze pagina bevat een zoekinstrument om de bevoegde autoriteiten te vinden waaraan ingevulde formulieren moeten worden toegezonden.

Negen standaardformulieren

Naast de negen standaardformulieren is er in het kader van het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken een aanvullend, niet-verplicht standaardformulier voor de verklaring inzake achterstallige onderhoudsbijdragen vastgesteld. Dit aanvullende formulier heeft tot doel de praktische uitvoering van de verordening inzake onderhoudsverplichtingen en de daadwerkelijke uitoefening van burgerrechten in de hele EU te vergemakkelijken.

Het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken heeft een richtsnoer betreffende het gebruik van de bijlagen bij de verordening inzake onderhoudsverplichtingen opgesteld, dat beschikbaar is in 23 talen.

U kunt deze formulieren online invullen door één van de onderstaande links aan te klikken. Als u reeds een formulier hebt gecreëerd en een voorlopige versie hebt opgeslagen, kunt u die uploaden via de knop "voorlopige versie uploaden".

Per 1 januari 2021 is het Verenigd Koninkrijk geen lid van de EU meer. Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, echter onder het EU-recht vallen. Tot eind 2024 behoort het Verenigd Koninkrijk nog tot de keuzemogelijkheden in de (dynamische) online formulieren voor deze procedures. Een uitzondering op deze regel vormen de formulieren voor openbare documenten, waarin het Verenigd Koninkrijk niet gekozen dient te worden.

 • BIJLAGE I - Uittreksel van een beslissing/gerechtelijke schikking inzake onderhoudsverplichtingen die niet onderworpen is aan een procedure van erkenning en uitvoerbaarverklaring
  • in het Nederlands
 • BIJLAGE II - Uittreksel van een beslissing/gerechtelijke schikking inzake onderhoudsverplichtingen die onderworpen is aan een procedure van erkenning en uitvoerbaarverklaring
  • in het Nederlands
 • BIJLAGE III - Uittreksel van een authentieke akte inzake onderhoudsverplichtingen die niet onderworpen is aan een procedure van erkenning en uitvoerbaarverklaring
  • in het Nederlands
 • BIJLAGE IV - Uittreksel van een authentieke akte inzake onderhoudsverplichtingen die onderworpen is aan een procedure van erkenning en uitvoerbaarverklaring
  • in het Nederlands
 • BIJLAGE V - Verzoek om een specifieke maatregel
  • in het Nederlands
 • BIJLAGE VI - Aanvraagformulier met het oog op de erkenning, de uitvoerbaarverklaring of de tenuitvoerlegging van een beslissing inzake onderhoudsverplichtingen
  • in het Nederlands
 • BIJLAGE VII - Aanvraagformulier voor de verkrijging of de wijziging van een beslissing inzake onderhoudsverplichtingen
  • in het Nederlands
 • BIJLAGE VIII - Bevestiging van ontvangst van een verzoek
  • in het Nederlands
 • BIJLAGE IX - Bericht van weigering om een verzoek in behandeling te nemen of van stopzetting van de behandeling van het verzoek
  • in het Nederlands

Als u al een formulier hebt opgeslagen, maak dan gebruik van de functie ''voorlopige versie uploaden''.

Als u al een formulier hebt opgeslagen, maak dan gebruik van de functie ''voorlopige versie uploaden''.


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.

Laatste update : 11/01/2023