Zobowiązania alimentacyjne – formularze


Rozporządzenie Rady nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. dotyczące zobowiązań alimentacyjnych ma na celu zapewnienie szybkiego i skutecznego odzyskiwania należności z tytułu zobowiązań alimentacyjnych


Rozporządzenie to przewiduje stosowanie dziewięciu standardowych formularzy, które powinny ułatwić komunikację między organami centralnymi i umożliwić składanie wniosków drogą elektroniczną.

Rozporządzenie stosuje się we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Dania potwierdziła zamiar wdrożenia treści rozporządzenia w zakresie, w jakim rozporządzenie to zmienia rozporządzenie (WE) nr 44/2001, w drodze deklaracji, której podstawą jest umowa równoległa zawarta ze Wspólnotą Europejską.

Dania nie jest związana protokołem haskim z 2007 r.

W ramach europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych opracowano – oprócz dziewięciu standardowych formularzy – dodatkowy nieobowiązkowy standardowy formularz oświadczenia w sprawie zaległości alimentacyjnych. Celem tego dodatkowego formularza jest ułatwienie praktycznego wdrażania rozporządzenia w sprawie zobowiązań alimentacyjnych i umożliwienie skutecznego wykonywania praw przez obywateli w całej Unii Europejskiej.

Przedkładanie formularzy właściwemu organowi

Wypełnione formularze należy przesłać do właściwego organu w sposób wymagany przez ten organ. Więcej informacji na temat danych kontaktowych właściwych organów, stosownego krajowego ustawodawstwa itp. można znaleźć w sekcji Europejski atlas sądowy. Strona ta zawiera wyszukiwarkę umożliwiającą znalezienie właściwych organów, do których należy przesyłać wypełnione formularze.

Dziewięć standardowych formularzy

W ramach europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych opracowano – oprócz dziewięciu standardowych formularzy – dodatkowy nieobowiązkowy standardowy formularz oświadczenia w sprawie zaległości alimentacyjnych. Celem tego dodatkowego formularza jest ułatwienie praktycznego wdrażania rozporządzenia w sprawie zobowiązań alimentacyjnych i umożliwienie skutecznego wykonywania praw przez obywateli w całej Unii Europejskiej.

Europejska Sieć Sądowa w sprawach cywilnych i handlowych opracowała wytyczne dotyczące stosowania załączników do rozporządzenia w sprawie zobowiązań alimentacyjnych, dostępne w 23 językach.

Niniejsze formularze można wypełnić online klikając na jeden z poniższych linków. Jeżeli zacząłeś już wypełniać formularz i zapisałeś jego projekt, możesz go załadować naciskając przycisk „Załaduj wersję roboczą”.

Od 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania nie jest państwem członkowskim UE. Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone w mocy prawa UE. Do końca 2024 r. Wielką Brytanię można nadal wybierać w dostępnych online formularzach (dynamicznych) na potrzeby postępowań i procedur. Wyjątkiem od tej reguły są formularze do dokumentów urzędowych, w których nie należy wybierać Wielkiej Brytanii.

Uwaga: jeżeli w ciągu 30 minut nie zostanie wykonana żadna czynność, wprowadzona treść zostanie utracona, jeżeli nie zapisano wersji roboczej!

 • ZAŁĄCZNIK I - Wyciąg z orzeczenia/ugody sądowej w sprawie zobowiązań alimentacyjnych nieobjętego(-ej) postępowaniem w sprawie uznania ani stwierdzenia wykonalności
  • w jęz. polski
 • ZAŁĄCZNIK II - Wyciąg z orzeczenia/ugody sądowej w sprawie zobowiązań alimentacyjnych objętego(-ej) postępowaniem w sprawie uznania i stwierdzenia wykonalności
  • w jęz. polski
 • ZAŁĄCZNIK III - Wyciąg z dokumentu urzędowego w sprawach dotyczących zobowiązań alimentacyjnych nieobjętego postępowaniem w sprawie uznania ani stwierdzenia wykonalności
  • w jęz. polski
 • ZAŁĄCZNIK IV - Wyciąg z dokumentu urzędowego w sprawach dotyczących zobowiązań alimentacyjnych objętego postępowaniem w sprawie uznania i stwierdzenia wykonalności
  • w jęz. polski
 • ZAŁĄCZNIK V - Wniosek o podjęcie szczególnych działań
  • w jęz. polski
 • ZAŁĄCZNIK VI - Formularz wniosku w postępowaniu o uznanie, stwierdzenie wykonalności lub wykonanie orzeczenia w sprawie zobowiązań alimentacyjnych
  • w jęz. polski
 • ZAŁĄCZNIK VII - Formularz wniosku w postępowaniu o uzyskanie lub zmianę orzeczenia w sprawie zobowiązań alimentacyjnych
  • w jęz. polski
 • ZAŁĄCZNIK VIII - Potwierdzenie wpływu wniosku
  • w jęz. polski
 • ZAŁĄCZNIK IX - Zawiadomienie o odmowie rozpatrzenia wniosku lub o zaprzestaniu jego rozpatrywania
  • w jęz. polski

Jeżeli formularz jest już zapisany, proszę kliknąć przycisk „Załaduj wersję roboczą''.

Jeżeli formularz jest już zapisany, proszę kliknąć przycisk „Załaduj wersję roboczą''.


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.

Ostatnia aktualizacja : 11/01/2023