Formuláre pre veci vyživovacej povinnosti


Cieľom nariadenia Rady 4/2009 z 18. decembra 2008, ktoré sa vzťahuje na vyživovaciu povinnosť, je zabezpečiť účinné a rýchle vymáhanie výživného


Týmto nariadením sa zavádza deväť štandardných formulárov, ktoré by mali uľahčiť komunikáciu medzi ústrednými orgánmi a umožniť elektronické podávanie žiadostí.

Toto nariadenie sa uplatňuje vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Dánsko potvrdilo prostredníctvom vyhlásenia svoj úmysel vykonávať obsah nariadenia, a to v rozsahu, v akom sa nariadením mení nariadenie Rady (ES) č.° 44/2001, na základe paralelnej dohody s Európskym spoločenstvom.

Haagsky protokol z roku 2007 nie je záväzný pre Dánsko.

Predkladanie formulárov príslušnému orgánu

Vyplnené formuláre by sa mali zaslať relevantnému príslušnému orgánu spôsobom, ktorý vyžaduje tento orgán. Viac informácií o kontaktných údajoch príslušných orgánov, príslušného vnútroštátneho zákonodarcu atď. nájdete v časti Európsky justičný atlas. Táto stránka obsahuje vyhľadávací nástroj na vyhľadávanie príslušných orgánov, ktorým sa majú zaslať vyplnené formuláre.

Deväť štandardných formulárov

Okrem deviatich štandardných formulárov Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci vypracovala doplňujúci nepovinný štandardný formulár s vyhlásením o dlžnom výživnom. Účelom tohto doplňujúceho formulára je uľahčiť vykonávanie nariadenia o vyživovacej povinnosti v praxi, ako aj účinné uplatňovanie práv občanov v celej EÚ.

Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci vypracovala usmernenie o používaní príloh na základe nariadenia o vyživovacej povinnosti, ktoré je dostupné v 23 jazykoch.

Tieto tlačivá môžete vyplniť online po kliknutí na jeden z uvedených odkazov. Ak ste už začali vypĺňať tlačivo a uložili koncept, môžete ho načítať použitím tlačidla „Zobraziť koncept“.

Od 1. januára 2021 Spojené kráľovstvo už nie je členským štátom EÚ. Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, však budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Do konca roku 2024 možno Spojené kráľovstvo naďalej vybrať spomedzi možností v online (dynamických) formulároch týkajúcich sa týchto postupov a konaní. Výnimkou z tohto pravidla sú formuláre verejných listín, v ktorých Spojené kráľovstvo nemožno vybrať.

V prípade, že neuložíte návrh, budú všetky zadané údaje po 30 minútach od poslednej aktivity vymazané!

 • PRÍLOHA I - Výpis z rozhodnutia/súdneho zmieru vo veci vyživovacej povinnosti, na ktorý sa nevzťahuje konanie
  • v/vo slovenčina
 • PRÍLOHA II - Výpis z rozhodnutia/súdneho zmieru vo veci vyživovacej povinnosti, na ktorý sa vzťahuje konanie o uznaní a vyhlásení vykonateľnosti
  • v/vo slovenčina
 • PRÍLOHA III - Výpis z verejnej listiny vo veci vyživovacej povinnosti, na ktorú sa nevzťahuje konanie o uznaní a vyhlásení vykonateľnosti
  • v/vo slovenčina
 • PRÍLOHA IV - Výpis z verejnej listiny vo veci vyživovacej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje konanie o uznaní a vyhlásení vykonateľnosti
  • v/vo slovenčina
 • PRÍLOHA V - Dožiadanie o osobitné opatrenia
  • v/vo slovenčina
 • PRÍLOHA VI - Tlačivo žiadosti o uznanie, vyhlásenie vykonateľnosti alebo výkon rozhodnutia vo veci vyživovacej povinnosti
  • v/vo slovenčina
 • PRÍLOHA VII - Tlačivo žiadosti o vydanie alebo zmenu rozhodnutia vo veci vyživovacej povinnosti
  • v/vo slovenčina
 • PRÍLOHA VIII - Potvrdenie o prijatí žiadosti
  • v/vo slovenčina
 • PRÍLOHA IX - Oznámenie o zamietnutí žiadosti alebo o pozastavení konania o žiadosti
  • v/vo slovenčina

Ak ste už tlačivo uložili, použite tlačidlo „zobraziť koncept“.

Ak ste už tlačivo uložili, použite tlačidlo „zobraziť koncept“.


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia : 11/01/2023