Blanketter om underhållsskyldighet


Syftet med rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om underhållsskyldighet är att indrivning av underhållsbidrag ska kunna ske snabbt och effektivt


Förordningen innehåller nio standardformulär som ska underlätta kommunikationen centralmyndigheterna emellan och möjlig elektronisk inlämning av ansökningarna.

Förordningen är tillämplig mellan alla EU-länder.

Danmark har bekräftat sin avsikt att genomföra förordningens innehåll, i den mån den ändrar förordning (EG) nr 44/2001, genom en förklaring på grundval av ett parallellt avtal som ingåtts med Europeiska gemenskapen.

Danmark är inte bundet av 2007 års Haagprotokoll.

Skicka ditt formulär till behörig myndighet

Ifyllda blanketter ska sändas till relevant behörig myndighet på det sätt som myndigheten anger. Mer information om kontaktuppgifter för behöriga myndigheter, relevant nationell lagstiftare osv. finns i avsnittet Europeisk rättslig atlas. Den här sidan innehåller ett sökverktyg för den som vill hitta den behöriga myndighet som det ifyllda formuläret ska sändas till.

Nio standardformulär

Förutom de nio standardformulären har det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område tagit fram ett standardformulär (ej obligatoriskt) för utestående underhållsfordringar. Syftet med detta formulär är att underlätta det praktiska genomförandet av förordningen om underhållskyldighet och medborgarnas reella möjlighet att utöva sina rättigheter i hela EU.

Det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område har tagit fram en vägledning om användningen av bilagorna till förordning (EG) nr 4/2009, som finns på 23 språk.

Dessa formulär kan fyllas i efter att man klickat på en av länkarna nedan. Har man redan påbörjat och sparat ett utkast kan det hämtas med knappen "Hämta utkast".

Storbritannien är inte länge ett EU-land. Men på privaträttens område kommer de pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Fram till slutet av 2024 går det att välja Storbritannien i de dynamiska webbformulären för sådana ärenden och förfaranden. Ett undantag är dock formulär för offentliga handlingar där det inte går att välja Storbritannien.

Observera att all införd information försvinner efter 30 minuters inaktivitet, såvida inte ett utkast har sparats.

 • BILAGA I - Utdrag ur en dom/förlikning inför domstol om underhållsskyldighet som inte är föremål för ett förfarande för erkännande och en verkställbarhetsförklaring
  • på svenska
 • BILAGA II - Utdrag ur dom/förlikning inför domstol om underhållsskyldighet som är föremål för ett förfarande för erkännande och en verkställbarhetsförklaring
  • på svenska
 • BILAGA III - Utdrag ur en officiell handling om underhållsskyldighet som inte är föremål för ett förfarande för erkännande och en verkställbarhetsförklaring
  • på svenska
 • BILAGA IV - Utdrag ur en officiell handling om underhållsskyldighet som är föremål för ett förfarande för erkännande och en verkställbarhetsförklaring
  • på svenska
 • BILAGA V - Framställan om särskilda åtgärder
  • på svenska
 • BILAGA VI - Ansökningsformulär för erkännande, verkställbarhetsförklaring eller verkställighet av en dom om underhållsskyldighet
  • på svenska
 • BILAGA VII - Ansökningsformulär avseende erhållande eller ändring av en dom om underhållsskyldighet
  • på svenska
 • BILAGA VIII - Mottagandebevis för en ansökan
  • på svenska
 • BILAGA IX - Meddelande om vägran att behandla en ansökan eller beslut att inte längre behandla en ansökan
  • på svenska

Om du redan har ett formulär använd knappen ''Hämta utkast''.

Om du redan har ett formulär använd knappen ''Hämta utkast''.


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Senaste uppdatering : 11/01/2023