Срокове в процеса

Когато участвате в граждански спор и смятате, че може да се наложи да заведете дело, трябва да имате предвид, че има определен срок за предприемането на съдебни действия.

Всички съвременни правни системи, включително тези на 27-те държави членки, предвиждат ограничения във времето за подаването на граждански искове. Законите, с които се уреждат преклузивните или давностните срокове, се различават значително по отношение на продължителността на сроковете, началния момент, от който започва да тече срокът, и действието или събитието, което спира или прекъсва срока. Приложимият към иска закон също урежда сроковете във връзка с иска.

Моля, изберете знаме, за да получите подробна информация за съответната страна.

Последна актуализация: 30/05/2023

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.